Lotan automaattiajo

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to: navigation, search

Lotta automatic operation

Automaattiajolla Lotta suorittaa G-koodiohjelmaa joko sisäisestä ohjelmamuistista (tätä kirjoitettaessa ainoa optio) tai suoraan linjalta rivi riviltä sarjasiirtona. Seuraava ohjeistus olettaa että ajetaan muistista. Yleisperiaate on, että valittua ohjelmaa aletaan ajamaan siitä kohdasta jossa kursori on silloin kun annetaan käsky [CYCLE START]. Pidä siis huolta, että kursori on alussa kun aloitat! Muista myös, että ohjelma tulkitaan lause (rivi) kerrallaan etukäteen ja rivi suoritetaan koneen päättämässä optimointijärjestyksessä. Jos rivillä on ristiriitaisia G-koodin sanoja niin viimeinen rivillä jää voimaan.

In automatic mode, Lotta executes a G code program either from the internal program memory (the only option at the time of writing) or directly from line to line as a serial transfer. The following instructions assume that you are running from memory. The general principle is that the selected program is started from where the cursor is when the [CYCLE START] command is issued. So make sure the cursor is at the beginning when you start! Also remember that the program interprets the block (line) one by one in advance and the line is executed in the optimization order decided by the machine. If there are conflicting G-code words on the line then the last one on the line remains valid.

Automaattiajon valmistelu

Ennen kuin koneella voidaan ajaa ohjelma, se on valmisteltava vastaavasti. Ainakin seuraavat asiat pitää olla kunnossa:

 1. Makasiiniin on ladattu ohjelmassa tarvittavat työkalut ja niiden offsetit on ohjelmoitu työkaluoffset-tauluun
 2. Työkappaleen sijainti pöydällä on ohjelmoitu halutuun työkoordinaatistoon ja ohjelmassa on siihen viittaus

Preparing to run automatically

Before a program can be run on the machine, it must be prepared accordingly. At least the following things should be fine:

 1. The tools required in the program have been loaded into the magazine and their offsets have been programmed in the tool offset table
 2. The position of the workpiece on the table is programmed in the desired work coordinate system and is referenced in the program.

Ohjelman kirjoitus käsin

G-koodi voidaan syöttää sisään suoraan paneelilta ja lyhyillä ohjelmilla se on täysin realistinen vaihtoehto.

Handwriting a program

The G code can be entered directly from the panel and with short programs it is a completely realistic option.

Ohjelman luku sarjalinjalta muistiin

Vähänkään pidemmät ohjelmat kannattaa lukea sisään sarjalinjalta jotta vältetään hillitön ja aikaa vievä näpyttely. Sarjaluku käynnistetään näin:

 1. Käännä koodiavain vaakasuoraan (sallii ohjelmien muokkauksen)
 2. Valitse toimintamoodiksi [EDIT] ja näytöön [PROG]
 3. Paina pehmonäppäintä [C.A.P.] ja sitten [READ], sen jälkeen [INPUT]
 4. Näytön alaoikealla pitäisi nyt vilkkua 'LSK' eli ”line skip” sen merkiksi että sarjalinja on auki lukua varten. Kun lähde alkaa lähettämään, näyttö muttuu tilaan 'INPUT' joka lopulta poistuu jos kaikki meni OK.
 5. Paina [RESET] tai vasemmanpuoleisinta pehmonäppäintä (jossa ei ole otsikkoa) jolloin luettu ohjelma tulee näyttöön.

Reading a program from a serial line to memory

Slightly longer programs should be read in from the series line to avoid unbridled and time-consuming tapping. To start a serial number:

 1. Flip the code key horizontally (allows editing programs)
 2. Select [EDIT] as the operation mode and [PROG] on the screen
 3. Press the [C.A.P.] soft key and then [READ], then [INPUT]
 4. The bottom right of the display should now flash 'LSK' or 'line skip' to indicate that the serial line is open for reading. When the source starts transmitting, the display changes to 'INPUT' which eventually disappears if everything went OK.
 5. Press [RESET] or the leftmost soft key (without title) to display the read program.

Suositeltuja ohjelmointikäytäntöjä

Ohjelman aloituskoodi

Lotan muisti on paristovarmennettu, joten aiemmat modaaliset G-koodit ovat edelleen voimassa edellisen ohjelman jäljiltä. Useimmat eivät muutu, mutta siltä varalta, että ovat kuitenkin muuttuneet, on suositeltavaa aloittaa ohjelmat asettamalla muutamat perusjutut tunnetuun alkutilaan. Suositeltava aloitussekvenssi on:

G90 G80 G40 G17 G21

MUISTA ASETTAA TYÖKOORDINAATISTO VOIMAAN ennen kuin ohjelmoit liikkeitä sen perusteella. Eli jokin koodeista G54 ... G59 sen mukaan mitä olet päättänyt käyttää.

Recommended programming practices

Program start code

Lota's memory is battery-backed, so previous modal G-codes are still valid after the previous program. Most don’t change, but just in case they have changed, it’s a good idea to start the programs by putting a few basic things in a known initial state. The recommended start sequence is:

G90 G80 G40 G17 G21

BE SURE TO ACTIVATE THE WORK COORDINATE BEFORE programming movements based on it. That is, one of the codes 'G54 ... G59' depending on what you have decided to use.

Työkalun vaihto

Työkalu voidaan vaihtaa vain karan ollessa kotiasennossa, koska tällöin makasiini on linjassa karalla olevan pitimen kanssa. Kotiasentoon ajo tapahtuu käskyllä G28, joka ottaa argumenttina välipisteen, jonka kautta ajo tapahtuu. Kun välipisteellä ei yleensä ole merkitystä, voidaan käyttää seuraavaa sekvenssiä:

G28 G91 Z0.
G90

Tällöin kara ajetaan kotiin samalla vaihtaen suhteellisiin koordinaatteihin ja määrittämällä Z-suunnan välipisteeksi 0.0 ( eli se missä jo ollaankin). Z-akselin mainitseminen lauseessa käynnistää kotiinajon. Heti sen jälkeen palautetaan absoluuttiset koordinaatit takaisin voimaan. HUOM: Jos pöydällä on erityisen korkea työkappale niin, että makasiinin pyöriessä on olemassa vaara törmätä kappaleeseen työkaluilla, voi olla syytä ajaa myös X- ja Y-akselit kotiin.

Tool change

The tool can only be changed when the spindle is in the home position, because then the magazine is in line with the holder on the spindle. The drive to the home position takes place with command G28, which takes as an argument the waypoint through which the drive takes place. When the waypoint is usually irrelevant, the following sequence can be used:

G28 G91 Z0.
G90

In this case, the spindle is driven home while switching to relative coordinates and setting the Z-direction as the midpoint of 0.0 (i.e., where it already is). Mentioning the Z-axis in a sentence starts a home drive. Immediately after that, the absolute coordinates are restored. NOTE: If there is a particularly high workpiece on the table so that there is a risk of the workpiece colliding with tools while the magazine is rotating, it may also be necessary to drive the X and Y axes home.

Ohjelman syöttäminen sarjalinjaan

Osoitteessa 192.168.110.161 on verkkosivu, jonne G-koodin voi ladata. Kun lotan konsolissa vilkkuu 'LSK', kopioi koodi teksikenttään ja paina SEND nappulaa. Ohjelman koosta riippuen sen lähettämiseen voi mennä hetki.

Koneen käyttäjätunnus lotta ja salasana lotta.

Entering a program on a serial bus

There is a web page at 192.168.110.161 where you can download the G code. When 'LSK' flashes on Lota's console, copy the code into the text field and press the SEND button. Depending on the size of the program, it may take a while to broadcast.

Machine username lotta and password lotta.Lotta Ohjeet:

Edellinen

Ylös

Seuraava