Lotan MDI-moodi

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to navigation Jump to search

Lotan MDI-moodi

Lotta's MDI mode

MDI-moodi (Manual Data Input) tarkoittaa G-koodilauseiden suorittamista yksi lause kerrallaan. Kone ei siis lue mitään ohjelmaa mistään, vaan käyttäjä syöttää yhden G-koodilauseen kerrallaan ja suorittaa sen saman tien. Tämä mahdollistaa ohjelmoidut toimenpiteet ilman, että tarvitsee varsinaisesti kirjoittaa ja ajaa ohjelmaa automaattitilassa.
MDI-moodi on ainoa keino asettaa mm. karan pyörimisnopeus manuaalisia operaatioita varten.
MDI-moodissa toimitaan seuraavasti:

  1. Valitse toimintatapa [MDI], ja näyttöön ohjelma [PROG]. Näyttöön tulee nyt luettelo voimassa olevista tai viimeksi annetuista G-koodisanoista.
  2. Syötä haluttu G-koodilause muodossa <G-koodisana> [INPUT] <G-koodisana> [INPUT]... kunnes lause on kokonaan syötetty. Sen jälkeen suorita lause [CYCLE START]

MDI (Manual Data Input) mode means executing G code statements one sentence at a time. Thus, the machine does not read any program from anything, but the user enters one G code block at a time and executes it immediately. This allows programmed operations without the need to actually write and run the program in automatic mode.
MDI mode is the only way to set e.g. spindle speed for manual operations.
In MDI mode, proceed as follows:

  1. Select the [MDI] mode, and [PROG] is displayed. A list of valid or recently entered G code words is now displayed.
  2. Enter the desired G code block in the format <G codeword> [INPUT] <G codeword> [INPUT] ... until the block is completely entered. Then run the statement [CYCLE START]

Esimerkki:
Vaihdetaan makasiinista työkalu nro 5, Asetetaan karan nopeus 3500 RPM, syöttönopeus 250 mm/min. Siirrytään pikaliikkeellä kohtaan X 100.0, Y 50.0, Z 1.0 samalla huomioiden työkalun pituusoffset. Porataan työstönopeudella reikä -10 mm syvyyteen ja palataan tasolle Z 1.0 mm ja pysäytetään kara.

Example:
Change tool No. 5 from magazine, Set spindle speed 3500 RPM, feed speed 250 mm / min. Move at rapid traverse to X 100.0, Y 50.0, Z 1.0 while taking the tool length offset into account. Drill a hole to a depth of -10 mm at the machining speed and return to level Z 1.0 mm and stop the spindle.

Kotiutetaan Z-akseli
[HOME] [+Z] [HOME START] - - - (Z home syttyy)

Home Z-axis
'[HOME] [+ Z] [HOME START]' - - - (Z home lights up)

Siirrytään MDI-moodiin ja otetaan ohjelmaruutu näyttöön
[MDI] [PROG]

Enter MDI mode and display the program screen
[MDI] [PROG]

Vaihdetaan työkalu, ohjelmoidaan karalle nopeus ja käynnistetään se
[T] [0] [5] [INPUT] [M] [0] [6] [INPUT] [CYCLE START]
[S] [3] [5] [0] [0] [INPUT] [CYCLE START]
[M] [0] [3] [INPUT] [CYCLE START]

Change the tool, program the speed for the spindle and start it
[T] [0] [5] [INPUT] [M] [0] [6] [INPUT] [CYCLE START]
[S] [3] [5] [0] [0] [INPUT] [CYCLE START]
[M] [0] [3] [INPUT] [CYCLE START]

Suoritetaan kuvatut liikkeet
[G] [0] [0] [INPUT] [X] [1] [0] [0] [.] [INPUT] [Y] [5] [0] [.] [INPUT] [CYCLE START]
[G] [4] [3] [INPUT] [Z] [1] [.] [INPUT] [H] [0] [5] [INPUT] [CYCLE START]
[G] [0] [1] [INPUT] [F] [2] [5] [0] [INPUT] [Z] [-] [1] [0] [.] [INPUT] [CYCLE START]
[G] [0] [0] [INPUT] [Z] [1] [.] [INPUT] [CYCLE START]

Perform the described movements
[G] [0] [0] [INPUT] [X] [1] [0] [0] [.] [INPUT] [Y] [5] [0] [.] [INPUT] [CYCLE START]
[G] [4] [3] [INPUT] [Z] [1] [.] [INPUT] [H] [0] [5] [INPUT] [CYCLE START]
[G] [0] [1] [INPUT] [F] [2] [5] [0] [INPUT] [Z] [-] [1] [0] [.] [INPUT] [CYCLE START]
[G] [0] [0] [INPUT] [Z] [1] [.] [INPUT] [CYCLE START]

Pysäytetään kara
[M] [0] [5] [INPUT] [CYCLE START]

Huomaa, että MDI-lauseita suoritettaessa koneen suojaporttien tulee olla kiinni, koska lauseen ajaminen tulkitaan automaattitoiminnoksi. Tämä pätee myös sellaisille käskyille jotka eivät aiheuta fysikaalisia liikkeitä koneesssa.

Stopping the spindle
'[M] [0] [5] [INPUT] [CYCLE START]'

Note that when executing MDI blocks, the machine's security ports must be closed, as running a block is interpreted as an automatic function. This also applies to commands that do not cause physical movement on the machine.{{#if:Lotta | |

}}

Lotta Ohjeet:

Edellinen

Ylös

Seuraava