Lotan vianetsinta

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to: navigation, search

Lotan vianetsintä

Lotta's troubleshooting

Makro-ongelma alkuvuodesta 2019

Uusi ongelma, remote-bufferin asennusyrityksen jälkeen makrot M03 (ja ilmeisesti myös M08, M16,M17,M18) "jumittaa" vaikka bufferi on sittemmin poistettu. jog/mpg moodissa spindlen ja coolantin ohjaus toimii kyllä.

Edit 2019-04-04: Vika oli siinä että joku oli töninyt "program restart" kytkimen "on" asentoon, joka taas pakottaa jotkut M-komennot odottamaan kunnes kytkin on takaisin off-asennossa (ettei tapahtu katastrofeja kun ohjelma aloittaa alusta). Nyt kytkin [merkitty näkyvämmin]

Macro problem from early 2019

A new problem, after trying to install a remote buffer, macros M03 (and apparently also M08, M16, M17, M18) "hang" even though the buffer has since been removed. jog / mpg mode spindle and coolant control works yes.

Edit 2019-04-04: The fault was that someone had pushed the "program restart" switch to the "on" position, which in turn forces some M commands to wait until the switch is back in the off position (no disasters occur when the program starts over). Now the switch [more prominently marked]

Karaongelma talvella 2017–2018

2018 keväällä saatiin korjattua lähipajan avustuksella.

Alla oleva tieto on WANHAA.

Keskiviikkona 1.11.2017 CNC-kurssin lopputyötä ajaessa karalle tapahtunut Jotain. Ensimmäinen diagnoosi oli vioittunut karan vetohihna. Valitettavasti kun saimme 7.11. vetohihnan irti oikeaksi viaksi paljastui karan laakereiden vioittuminen. Nyt tavoitteena on saada karapaketti irti ja selvitettyä korjausmahdollisuudet ja kustannukset.

Spindle problem in winter 2017–2018

In the spring of 2018, it was repaired with the help of a local workshop.

The information below is OLD..

On Wednesday, November 1, 2017, Something happened to the spindle while driving the final work of the CNC course. The first diagnosis was a damaged spindle drive belt. Unfortunately when we got 7.11. detachment of the drive belt as a correct defect revealed damage to the spindle bearings. Now the goal is to get the spindle package out and figure out the repair options and costs.

Tilanne tällä hetkellä

 • Kone on käyttökelvoton karan osalta
 • Karan laakerit täytyy vaihtaa
 • Karan paineilmasylinteri on irroitettu
 • Karan vetomoottorin pultit ovat löysällä
 • Karapaketin kiinnitysruuvit on löysätty
 • Karan hihnapyörän kiristyspultit on irroitettu
  • Pitäisi keksiä keino millä hihnapyörä saadaan irti
 • Lotan työkalupitimet on rasvattu ja pakattu laatikoihin
 • Karan ja karamoottorin hihnapyörään ja itse hihnaan on merkitty kohdat, jotta moottori on mahdollista saada takaisin oikeaan orientaatioon

Current situation

 • The machine is unusable for the spindle
 • Spindle bearings must be replaced
 • The spindle pneumatic cylinder is removed
 • Spindle traction motor bolts are loose
 • The spindle package mounting screws are loose
 • The spindle pulley tensioning bolts have been removed
  • One should come up with a way to get the pulley off
 • Lota's tool holders are greased and packed in boxes
 • Spindles are marked on the spindle and spindle motor pulley and on the belt itself so that the motor can be returned to the correct orientation

Tehtävää

 • Muistin varmistuspattereiden vaihto (ÄLÄ TEE ELLET TIEDÄ MITEN SE KUULUU TEHDÄ)
 • Lastujen siivous
 • Leikkuunesteen poisto
 • Karapaketin irroitus
 • Tarvittavan korjauksen vaihtoehtojen ja kustannuksien selvittäminen
  • Yksi mahdollisuus on Pitäjänmäessä (Takkakuja 1 (aka Takkatie 7)) toimiva karoja korjaava liike: http://www.noritek.fi/konepajapalvelut/
  • Noritekkiin otettu kontakti, näyttää erittäin positiiviselta, karan laakerit kuulemma maksavat noin 300-500e/kpl

Assignments

 • Replacing memory backup batteries (DO NOT DO IF YOU DO NOT KNOW HOW TO DO IT)
 • Chip cleaning
 • Cutting fluid removal
 • Removal of the spindle package
 • Identifying options and costs for the required repair
  • One possibility is the spindle repair shop in Pitäjänmäki (Takkakuja 1 (aka Takkatie 7)): http://www.noritek.fi/konepajapalvelut/
  • Contact with Noritekk, looks very positive, spindle bearings reportedly cost about 300-500e / pc