Lotan turvasäännöt

Helsinki Hacklabin wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Lotan turvasäännöt / Safety Rules for Lotta

Turvasääntöjen olemassaololla on kolme päätarkoitusta, ja prioriteettijärjestyksessä ne ovat:
 1. Estää ihmisten vahingoittuminen
 2. Estää koneen tuhoutuminen
 3. Välttää työkaluille ja työkappaleille syntyviä vaurioita
These safety rules have 3 main purposes. In priority order those are:
 1. Prevent people from getting hurt
 2. Prevent destruction of the machine
 3. Avoid damage to the tools and workpieces


Perussäännöt koneen käyttöön

 • Koneen hyödyntämismahdollisuus on lähtökohtaisesti tarkoitettu Hacklabin kaikille jäsenille.
 • Epäselvissä tapauksissa koneen käyttötavoista päättää ensisijaisesti koneen pääkäyttäjä (Kremmen), ja viime kädessä koneen omistajan edustaja (rambo).
 • Konetta operoivat itsenäisesti vain ne, jotka ovat saaneet siihen koulutuksen ja jotka on todettu riittävän täyspäisiksi ja osaaviksi. Muut voivat operoida konetta itsenäiseen operointiin valtuutetun henkilön suorassa valvonnassa.
 • Kuoleminen on kielletty! Ilman lupaa tapahtuva kuoleminen on pahimmillaan jopa erottamisperuste. Sen takia lue, kertaa ja paina selkäytimeen turvasäännöt ja toimi niiden mukaan.
 • "Mitähän tuosta napista tapahtuu" on HUONO ajatus. Jos et tiedä, ota selvää. Koneen käyttö ei ole perusoikeus vaan se ansaitaan. Useat labin jäsenet ovat sijoittaneet huomattavasti vähiä rahojaan jotta meillä on tällainen harvinaisuus käytettävissä. Kohtele sitä sen mukaisesti.
 • Jos makasiinissa on työkalu, niin se on kalibroitu ja vähintään kyseisen työkalun pituussoffset on oikein asetettuna Lotan työkaluoffset-taulussa. Ellei työkalua kalibroida, se on poistettava makasiinista käytön jälkeen. Kalibrointi on suoritettava sovitulla tavalla tai ellei, niin jälleen työkalu on poistettava makasiinista käytön jälkeen.
 • Jos pöydässä on kiinnitettynä ruuvipuristin, niin se on
  • rihdattu suoraan paremmalla kuin 0,1 mm tarkkuudella (referenssinä heitto kiinteän leuan sisäpuolen päiden väliltä mitattuna). Käytä piipparia tai varusteista löytyvää heittokelloa ohjeen mukaan.
  • ohjelmoitu työkoordinaatteihin 1 (G54) ja 2 (G55). Kiinteän leuan vasen reuna (X) ja sisäpinta (Y). Oikeanpuoleinen tai ainoa puristin on 1 (G54) ja vasemmanpuoleinen 2 (G55) jos puristimia on pöydässä 2 yhtä aikaa.
 • Jos laitat puristimen tyhjälle pöydälle, niin huomioi makasiinin ja siinä olevien työkalujen vaatima tila makasiinin pyöriessä. Jos työkappaleesi on korkea niin se ei ehkä mahdu pitkän työkalun alle kun makasiini laskeutuu vaihtoasentoon ja työntyy eteen. Kiinnitä tällöin puristin lähelle pöydän oikeaa päätä ja aja pöytä kotiasemaan ennen vaihtoa.
 • Koneelle sallittuja työstettäviä materiaaleja ovat lähtökohtaisesti kaikki muut paitsi huokoiset, öljyä ja vettä itseensä imevät. Tämä vuoksi puuta ei koneella jyrsitä. Puupöly kuivattaa voidellut pinnat ja yhdessä leikkuunesteen kanssa muodostaa sietämätöntä pakkelia joka tukkii välejä ja lopulta johtaa ikävyyksiin. Tästä säännöstä ei tehdä poikkeuksia. Erikoistapauksissa koneen pääkäyttäjä päättää materiaalin sopivuudesta työstettäväksi. Jos olet epävarma, kysy.

Lotan käytön edellytyksenä on riittävät perustiedot koneen operoinnista. Lähtökohtaisesti perustiedot hankitaan CNC-alkeiskurssilla ja sen jatkokursseilla. Vaihtoehtona on riittävä perehdytys koneen käyttöön jonkun valtuutetun kouluttajan toimesta.

Näyttökoe koneen käyttöön valtuuttamista varten

Tällä hetkellä koneen käyttöön voivat valtuuttaa seuraavat:

 1. Kremmen (Martti Paalanen)

Kaikissa tapauksissa valtuutetun kouluttajan on vahvistettava halukkaan pätevyys koneen operaattoriksi. Huomaa, että operaattori vastaa kaikesta mitä koneella tapahtuu.

Tällä hetkellä koneen operaattoreiksi (itsenäisiksi käyttäjiksi) on valtuutettu:

 • Kremmen (Martti Paalanen)
 • rambo (Eero af Heurlin)
 • dist (Taneli Kaivola)
 • Heikkki (Heikki Salminen)
 • Depili (Vesa-pekka Palmu)
 • thjt (Timo Toivanen)
 • Eero Pajunen
 • miikka (Miikka Survo)
 • markusjm (Markus Mäkelä)

Basic rules for machine usage

 • The machine is intended to be used by all (qualified) members of Hacklab
 • In unclear cases the use of the machine is directed firstly by the superuser (Kremmen) and finally the owner's representative (rambo)
 • Only those operate the machine independently who have received appropriate training and who have been deemed sufficiently skilled and sane to do so. Others may operate the machine under the direct supervision of a person qualified for independent operation.
 • Dying is strictly prohibited! Dying without permission can be grounds for termination of membership! Do read, rehash and memorize the safety rules and work according to them.
 • "I wonder what that button might do" is a BAD idea. If you don't know, find out in advance. Using the machine is not a right but an earned privilege. Several lab members have invested their hard earned money so that we might have this rarity in our use. Do treat it accordingly.
 • The tools found in the magazine shall be calibrated and at least the length offset for said tools is correctly programmed in Lotta's tool offset table. If you don't calibrate a tool it must be removed from the magazine after use. Additionally, calibration must be performed according to the agreed procedure or if not, again the tool must be removed.
 • If a vise has been fixed to the table, it has been
  • aligned true with better that 0.1 mm precision (using the inside ends of the fixed jaw as reference). Use the beeper or dial indicator as instructed.
  • programmed in work coordinates 1 (G54) and 2 (G55) with X as the left end of the fixed jaw and Y as the inside. The right hand side or only vise is 1 (G54) and the left is 2 (G55) if both vises are on the table at the same time.
 • If you place a vise on an empty table, please note the clearance required by the magazine and the tools in it. If your workpiece is tall it may not have room under a long tool when the magazine advances to the tool change position. In such a case fix the vise closer to the right side of the table and home the table before tool changes.
 • Allowed materials for milling are basically all others except porous stuff that soaks up oil and water to itself. For this reason wood milling is forbidden. Wood dust will dry out lubricated surfaces and together with cutting fluid it forms an intolerable putty that clogs all narrow gaps and leads to trouble. Ther are no exceptions from this rule. In unclear cases the machine superuser will determine whether a material is fit to work or not. Please do ask if unsure.

The precondition for operating Lotta is sufficient knowledge on machine handling. As a general rule this knowledge is acquired on introductory and basic training courses. Optionally a qualified instructor may guide a person in the use of the machine.

Operator's Test

You get qualification for use of Lotta by passing the Operator's Test. At this time the following persons act as Operator's Test supervisors:

 1. Kremmen (Martti Paalanen)
 2. dist (Taneli Kaivola)

In all cases a named test supervisor must confirm an applicant's qualification as operator. Note that the operator is responsible for everything that happens at the machine!

At this time the qualified Lotta operators are:

 • Kremmen (Martti Paalanen)
 • rambo (Eero af Heurlin)
 • dist (Taneli Kaivola)
 • Heikkki (Heikki Salminen)
 • Depili (Vesa-pekka Palmu)
 • thjt (Timo Toivanen)
 • Eero Pajunen
 • miikka (Miikka Survo)
 • markusjm (Markus Mäkelä)

10 käskyä

 1. Koneen ollessa tulilla, sillä on yksi vastaava operaattori. Hän vastaa kaikesta mitä koneella tapahtuu kunnes luovuttaa vuoron seuraavalle.
 2. Kun kone käynnistetään kylmiltä, käynnistyksen suorittaja on siitä hetkestä alkaen koneen vastaava operaattori.
 3. Operaattorivastuun luovutus kuitataan sanallisesti tähän tyyliin: Arska: "Kone on sinun" - Jaska: "OK, otin koneen vastaan" tms. Oleellista on, että vastuun vastaanottaja kuittaa luovuttajalle suusanallisesti siirron tapahtuneen. Vasta tällöin vastuu siirtyy. Ollessasi operaattori, ÄLÄ LIUKENE PAIKALTA siirtämättä operaattorivastuuta. Ellei vastuuta pysty siirtämään, sammuta kone. Vastuun voi siirtää vain sellaiselle, jolla on pätevyys toimia operaattorina.
 4. Kuka tahansa voi painaa HÄTÄSEIS -napin pohjaan havaitessaan potentiaalisen tai jo tapahtuneen vaaratilanteen. HÄTÄSEIS-napin vapauttaa ainoastaan koneen vastaava operaattori.
 5. Älä yritä ohittaa koneen turvamekanismeja, erityisesti suojaovien rajakytkimiä
 6. Älä pukeudu mihinkään sellaisiin vaatteisiin joista roikkuu tai liehuu ulokkeita jotka voisivat kiertyä karan ympärille sen pyöriessä. Lotta on varmasti vahvempi kuin luusi ja jälki tulee olemaan karmaisevaa.
 7. Käsinajossa kone sallii turvaporttien aukiolon jotta asetus- ja säätötöitä voidaan tehdä. Käytä järkeäsi, äläkä mene käsinesi lähelle pyörivää karaa. Erityisesti varo isoja työkaluja joiden pyörintäsäde voi yllättää.
 8. Operoidessasi konetta, pidä huolta ettei karan lähellä ole käsiä tai muitakaan ruumiinosia kun käynnistät liikkeitä.
 9. Älä luota siihen, että ohjelma tekee mitä haluat. Se tekee mitä olet käskenyt. Myös G-koodissa on bugeja!
 10. Älä häiritse koneen operaattoria hänen ollessaan keskittyneenä koneen operointiin.

10 Commandments

 1. When the machine is hot it has exactly one responsible operator. He/she is answerable for all events around the machine until operator duty is passed to the next guy.
 2. When a person cold starts the machine he/she becomes the responsible operator from that moment onwards.
 3. Operator responsibility shall be handed over verbally in this manner: Arnie: "It is your machine" - Bernie: "OK, I got the machine". The key is that the receiver acknowledges the transfer of responsibility explicitly. Only then is the responsibility actually transferred. When you are the operator, DO NOT JUST SLIP AWAY without transferring the responsibility. If there is no-one to take over, turn the machine off. You can only transfer the responsibility to another qualified operator.
 4. Anyone can hit the EMERGENCY STOP button when observing a potential or actual hazard. Only the operator will release the Emergency Stop.
 5. Don't try to circumvent the machine safety mechanisms, especially the door interlocks.
 6. Don't dress in clothes with anything flapping around that could be snagged by a rotating shaft. Lotta is definitely stronger than your bones and the result will be gruesome.
 7. During manual operation the machine allows safety doors to be open so that various adjustments are possible. Use your brain and don't put your hands too close to a rotating spindle. Be especially wary of large diameter tools that can have a surprising swing.
 8. When operating the machine, see to it that no hands or other body parts are close to the spindle when starting it.
 9. Do not trust the machine to do what you want. It will do what you ordered it to do. Also G code has bugs!
 10. Do not distract the operator when he/she is concentrating on machine operation.


Lotta Ohjeet:

Edellinen

Takaisin Lotta

Seuraava