Näyttökoe

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to: navigation, search

See: Operator's test

Näyttökokeen avulla Lotan käyttäjiksi haluavat osoittavat kykenevänsä koneen itsenäiseen käyttöön. Kokeen tarkoituksena on varmistaa, että koneen käyttöehdot ja henkilöturvallisuus toteutuvat myös kun ketään muita ei ole paikalla neuvomassa.

Koejärjestely muistuttaa jossain määrin ajokorttikokeen insinööriajoa; kokelas operoi konetta itsenäisesti valvojan kehoitteiden mukaisesti. Näyttökokeessa ei ole läsnä muita kuin kokelas ja kokeen vasaanottaja, eikä suorituksen aikana koneen käyttöä ohjeisteta, vaan tarkoitus on mitata kokelaan olemassa olevat valmiudet itsenäiseen työskentelyyn.

Kokelaita kehoitetaan valmistautumaan etukäteen mm. tutustumalla wikin oheismateriaalin. Parhaat perusvalmiudet saanee cnc-alkeis- ja peruskursseilla joita järjestetään aika ajoin, mutta ne eivät ole ehdoton vaatimus; osaaminen ratkaisee.
Koetta ei ole mahdollista läpäistä hallitsematta peruskäytön keskeisiä asioita.
Huomionarvoista on, että yleinen koneistustekniikan tunteminen ei välttämättä riitä koska tässä näyttökokeessa arvioidaan kokelaan taitoa operoida juuri Lottaa ja hallita Lotalle sovitut käytännöt, ei alan tuntemusta yleensä. Kokelaan on syytä kerrata Lotan Turvasäännöt joiden sisäistämistä ja noudattamista tarkkaillaan kokeen aikana. Toistuva turvasääntöjen rikkominen on peruste suorituksen hylkäämiselle.

Kokeen yleinen kulku on seuraava:


Osio Suoritus Haluttu lopputulos Hylkäysperusteet
Koneen käynnistäminen ja saattaminen toimintakuntoon Kokelas käynnistää koneen tilasta kylmä&pimeä

Koneen valmius työskentelyyn varmistetaan asianmukaisesti
Koetta varten saatetaan aiheuttaa poikkeustilanteita

Kone on valmis työskentelyn aloittamiseen

Tarvittavat alkutoimet on tehty
Työskentelyn estäviä hälytyksiä tai häiriöitä ei ole päällä

Kokelas ei ilman avustusta saa konetta käyttövalmiiksi
Työkalun kiinnittäminen pitimeen Kokeen vastaanottaja osoittaa yhden tai useampia työkaluja ja pitimiä

Kokelaan tulee oikein päätellä miten työkalut tulee kiinnittää, sekä itsenäisesti etsiä ja soveltaa mahdollisesti tarvittavat välineet ja varusteet

Osoitetut työkalut on asianmukaisesti kiinnitetty oikeisiin pitimiin käyttäen työtapoja jotka takaavat kunnollisen lopputuloksen
Kokelas ei osaa kiinnittää työkalua

Työkalu on kiinnitetty väärin tai selkeästi riittämättömästi

Työkalun sijoittaminen makasiiniin ja pituusoffsetin mittaus Kokeen vastaanottaja osoittaa yhden tai useampia pitimeen kiinnitettyjä työkaluja

Kokelas sijoittaa ja ohjelmoi työkalut valmiiksi käyttöä varten

Kokelaan tulee sijoittaa työkalu asianmukaisesti osoitettuun makasiinipositioon

Kokelas suorittaa työkalun pituusoffsetin mittauksen ja ohjelmoinnin Lotalla käytetyllä menetelmällä

Työkalu sijoitettu makasiiniin selkeästi väärin

Pituusmittaus ei onnistu lainkaan tai tuottaa selvästi väärän offset-lukeman

Koneen operointi manuaalitilassa ja siinä tarvittavien MDI-tilan komentojen käyttö Kokeen vastaanottaja osoittaa työkappaleen ja sille tehtävät työstöt

Suoritetaan yksinkertainen jyrsintä ja/tai poraus käyttäen manuaalitilan toimintoja

Kokelas kiinnittää työkappaleen ja operoi konetta niin että pyydetyt työstöt suoritetaan manuaalitilassa, tarvittavia MDI-tilan toimintoja apuna käyttäen
Työkappaleen itsenäinen kiinnittäminen asianmukaisesti ei onnistu

Kokelas ei hallitse koneen operointia tarvittavassa määrin
Kokelas aiheuttaa sellaisen vaaratilanteen johon kokeen vastaanottaja joutuu puuttumaan
(Huom: työstön tarkkuutta sinänsä ei tässä arvioida, ainoastaan työstöön tarvittavaa koneen operointia ja sen varmuutta)

Työkoordinaattien mittaus ja ohjelmointi koneeseen Kokeen vastaanottaja osoittaa työkappaleen ja ilmoittaa käytettävän koordinaatiston

Kokelas kiinnittää kappaleen ja ohjelmoi työkoordinaatiston tarkoitukseen sopivalla tavalla

Työkappale kiinnitetään asianmukaisesti

Valittujen pisteiden koordinaattiarvot mitataan
Mitatut koordinaattiarvot ohjelmoidaan koneen ilmoitettuun työkoordinaatistoon

Työkappaleen itsenäinen kiinnittäminen asianmukaisesti ei onnistu

Koordinaattien mittaus ei onnistu ilman avustamista, tai mitattu lopputulos on selkeästi väärin (heitto yli 1 mm)

Annetun ohjelman syöttö muistiin ja ajo automaattitilassa Kokeen vastaanottaja osoittaa ajettavan G-koodiohjelman

Kokelas ajaa ohjelman

Kokelas suorittaa ohjelmalle järkevyystarkastuksen paikallistaakseen mahdollisia ohjelmavirheitä

Kokelas luo uuden ohjelman ja syöttää koodin sisään manuaalisesti Lotan käyttöliittymän avulla
Kokelas ajaa ohjelman automaattiajolla noudattaen suositeltuja käytäntöjä

Kokelas ei osaa syöttää ohjelmaa tai ajaa sitä itsenäisesti

Selvästi virheellisen ohjelman syöttö koneeseen
Koneen ajo tavalla joka vaatii kokeen vastaanottajan puuttumista suoritukseen


Etukäteen tehdään tiettäväksi, että mikäli kokelasta joudutaan opastamaan keskeisessä perusasiassa tai kokeen valvoja joutuu puuttuman kokelaan operointiin vahinkojen välttämiseksi, koe on automaatisesti hylätty. Vähäinen auttaminen lähinnä ulkomuistin tueksi ei kuitenkaan ole hylkäysperuste. Kokeen vastaanottaja ainoana henkilönä päättää onko kyseessä vähäinen auttaminen vai hylkäysperuste. Parasta siis on että kokelas aidosti hallitsee koneen käytön.


Näyttökokeen ohje


Lotta Ohjeet:

Edellinen

Takaisin Turvasäännöt

Seuraava