Valmistelevat toimenpiteet

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to navigation Jump to search

Valmistelevat toimenpiteet

Ennen kuin koneella aletaan työstämään ja erityisesti ennen MDI- tai automaattiajoa, on kaikki akselit kalibroitava. Muussa tapauksessa koordinaatit ovat mitä sattuu eikä mikään onnistu.

Akselien kalibrointi

  • Tarkista ohjauspaneelin merkkivaloista, ettei mikään liikeakseleista X, Y, Z ole jo kotirajalla tai hyvin lähellä sitä. Tarvittaessa siirrä akseli käsinajolla kauemmas kotirajasta ennen kotiinajoa. Tämä siitä syystä, että kone ajaa helposti vasten päätyrajakytkintä jos se kotiinajossa jo on kovin lähellä kotiasemaa.
  • Käynnistä kaikkien akselien kotiinajo:
  • valitse ohjauspaneelista [HOME]
  • valitse kaikki akselit [X] [Y] [Z]
  • käynnistä kotiinajo keltaisella [HOME START[-painikkeella
  • Odota, että paneelissa syttyy peräjälkeen kaikki merkkivalot X Y Z kotiaseman merkiksi (kuvassa näkyy Z-akseli kotiasemassa)

Akselit on nyt kalibroitu ja asematieto säilyy kaikissa tilanteissa kunnes koneesta taas otetaan sähköt pois.
Tässä vaiheessa ohjauspaneelin yläosan vasemmassa laidassa pitäisi palaa ylimmän indikaattorilamppurivin kaikki muut valot paitsi (B). Se ilmaisee 4. akselin kotiasemaa, mutta siihen ei ole koskettu joten se on pimeä. Mikäli (ATC READY) valo EI pala, tai ALARM-rivissä palaa valoja, siirry kohtaan Vianhaku.

Preparatory actions

All axes must be calibrated before working on the machine, especially before the MDI or automatic run. Otherwise, the coordinates are what happens and nothing works.

Axis calibration

  • Check Control Panel LEDs that none of the motion axes X, Y, Z are already at or very close to the home boundary. If necessary, move the shaft manually away from the home limit before driving home. This is because the machine easily travels against the end limit switch if it is already very close to the home station when driving home.
  • Start home run on all axles:
* select [HOME] from the control panel
* select all axes [X] [Y] [Z]
* start home driving with the yellow [HOME START [button
  • Wait for all X X Z LEDs on the panel to light up in sequence on the home station (the Z-axis on the home station is shown)

The shafts have now been calibrated and the position information is retained in all situations until the power is removed from the machine again.
At this point, all other lights in the top left of the control panel row should be lit except (B). It indicates the 4th axis home position, but has not been touched so it is dark. If the (ATC READY) light is OFF, or the lights in the ALARM line are on, go to Troubleshooting.