Lotan käsinajo

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to: navigation, search

Panel Operation.jpg

Panel Speed Multiply.jpg

'

Lotan käsiajo

Koneen ollessa ajovalmis (ei hälytyksiä; punainen majakka ei vilku; näytössä ei ole ”alarm” tekstejä jne jne), voidaan lähteä käsinajolle valitsemalla jokin (OPERATION).

Lotta's manual operation

When the machine is ready to drive (no alarms; red beacon does not flash; no “alarm” texts on the display, etc., etc.), you can start manual operation by selecting one (OPERATION).

1. [HOME]: Yhden tai useamman akselin kotiasemaan ajo

a) Valitse [HOME] (valo syttyy)
b) Valitse kotiutettavat akselit (1 tai useampia, valot syttyvät akselipainikkeisiin)
c) käynnistä kotiinajo [HOME START]

2. [JOG]: Akselin liikuttaminen vakionopeudella

a) Valitse [JOG] (valo syttyy)
b) Valitse kerroin (SPEED/MULTIPLY) [LOW x1]; [MEDL X10], MED X100] tai TRAVERSE
c) paina akselinappia +/- X Y Z jolloin kyseinen akseli liikkuu haluttuun suuntaan. HUOM: valittu liikesuunta on työkalun suunta, ei esim. pöydän.

3. [INC JOG]: Akselin liikuttaminen määrämatkan vakionopeudella

a) Valitse [INC JOG] (valo syttyy)
b) Valitse kerroin kuten edellä
c) akselinapin painallus siirtää nyt akselia kertoimen osoittaman määrä per painallus. Kerroin ilmaisee siirrettävien koneinkrementtien määrän. Lotan inkrementti on 1/1000 mm eli 1 um.

4. [MPG]: Akselin liikuttaminen pulssipyörän avulla

a) Valitse [MPG] (valo syttyy)
b) valitse kerroin eli inkrementtejä peri pyörän askelväli (SPEED/MULTIPLY) [LOW x1]; [MEDL X10], MED X100]
c) valitse liikuteltava akseli +-X, +-Y, +-Z tai +- 4. MPG-ajolla akselin etumerkillä ei ole väliä, pyörä liikuttaa molempiin suuntiin.
d) pyörän kiertäminen myötäpäivään siirtää akselia positiiviseen suuntaan ja päinvastoin. HUOM!: ole tarkkana kun työkalu on lähellä jotain, erityisesti pöydän pintaa, ettet vahingossa aja päin kiinteää estettä. Luvassa on konevaurioita pahassa tapauksessa! Ajattele suunnat tarkasti ennen kuin pyöräytät nopeasti isolla keroimella!

5. [TEACH] ja [OFSET MESUR] jätä rauhaan.

1. [HOME]: Drives one or more axes to the home station

a) Select [HOME] (light on)
b) Select the axes to be repatriated (1 or more, the lights on the axis buttons light up)
c) start home driving [HOME START]

2. [JOG]: Move the shaft at a constant speed

a) Select [JOG] (light comes on)
b) Select the multiplier (SPEED / MULTIPLY) [LOW x1]; [MEDL X10], MED X100] or TRAVERSE
c) press the axis button +/- X Y Z and the axis will move in the desired direction. NOTE: the selected direction of movement is 'tool direction' , not eg table.

3. [INC JOG]: Move the axis at a constant speed for a specified distance

a) Select [INC JOG] (light on)
b) Select the multiplier as above
c) pressing the shaft button now moves the shaft by the amount indicated by the factor per press. The factor indicates the number of machine increments to be moved. The increment of the lot is 1/1000 mm, i.e. 1 μm.

4. [MPG]: Move the shaft with the pulse wheel

a) Select [MPG] (light on)
b) select the factor, ie increments inherited wheel pitch (SPEED / MULTIPLY) [LOW x1]; [MEDL X10], MED X100]
c) select the axis to be moved + -X, + -Y, + -Z or + - 4. In MPG travel, the sign of the axis does not matter, the wheel moves in both directions.
(d) turning the wheel clockwise moves the axle in the positive direction and vice versa. NOTE: Be careful when the tool is close to something, especially the table surface, so that you do not accidentally drive towards a fixed obstacle. Machine damage is promised in a bad case! Think about directions exactly before you spin fast with a big multiplier!

5. Leave [TEACH] and [OFSET MESUR] alone.

Peruutus pois päätyrajalta

Ei ole harvinaista, että liikuteltaessa akseleita käsinajolla liike jatkuu epähuomiossa alueen päähän asti ja ylikin. Lotta valvoo liikkeitä ja pysäyttää ne ennenkuin tapahtuu vahinkoa.
Jokaisen akselin liikealueen kumpaakin päätä rajoittaa kaksi rajaa; ohjelmallinen pehmeä raja (Soft Limit) ja sähköisesti ilman ohjelman tukea toteutettu kova raja (Hard Limit). Jälkimmäinen on ehdoton ja aiheuttaa akseliservon sähkönsyötön katkaisun täysin sähkömekaanisesti.
Jos olet ajanut päin pehmeää rajaa mikä tapahtuu helposti hitaalla ryömintäajolla tai MPG-pyörällä liikutellen, liike pysähtyy ja näyttö hälyttää OVERTRAVEL. Riittää kun peruutat akselia hieman ja kuittaat hälytyksen [RESET]-painikkeella. Mikäli ajat esim [JOG] moodissa täydellä liikenopeudella [TRAVERSE] päin rajaa, ei liike ehdi pysähtyä pehmeän rajan aktivoituessa, vaan akseli ajaa kovalle rajalle asti. Tällöin akseliservon sähköt katkeavat ja edellisten hälytysten lisäksi myös hätäseis-valo (EMG) paneelissa syttyy. Tästä tilanteesta et voi peruuttaa pois samoin kuin edellä. Tilanne puretaan seuraavasti:

  1. Paina ohjauspaneelin vasemmassa kyljessä oleva pyöreä punainen nappi alas ja pidä se alhaalla koko seuraavan operaation ajan,
  2. Odota kunnes akseliservojen syötö palautuu (kuulet kun kontaktori loksahtaa taas kiinni). Kuittaa hälytys [RESET]-napilla.
  3. Valitse sopiva käsinajomoodi ja peruuta akseli pois päädystä. OLE VAROVAINEN! Painamasi nappi OHITTAA KAIKKI PÄÄTYRAJAT joten jos ajat väärään suuntaan, alkaa tulla vahinkoa aika pian. Älä siis erehdy suunnasta.
  4. Kun olet liikuttanut akselin takaisin työalueelle, voit vapauttaa napin ja tilanne on taas normaali.

Cancel off end limit

It is not uncommon for the axes to be inadvertently continued to the end of the area and beyond when moving the axes by hand. Lotta monitors the movements and stops them before the damage happens.
Each end of the range of motion of each axis is bounded by two boundaries; software Soft Limit and electronically implemented Hard Limit. The latter is absolute and causes the shaft servo to be cut off completely electromechanically.
If you have driven towards a soft border which is easily done while moving with a slow crawl or MPG bike, the movement will stop and the display will alert OVERTRAVEL. All you have to do is cancel the axis slightly and acknowledge the alarm with the [RESET] key. If, for example, in [JOG] mode, you drive at full speed [TRAVERSE] towards the limit, the movement does not have time to stop when the soft limit is activated, but the axis travels to the hard limit. In this case, the power to the shaft servo is cut off and, in addition to the previous alarms, the emergency stop light (EMG) on the panel also comes on. From this situation, 'you' can be undone as before. Here's how to resolve the situation:

  1. Press and hold the round red button on the left side of the control panel for the next operation,
  2. Wait until the feed of the shaft servos is restored (you will hear the contactor snap shut again). Acknowledge the alarm with the [RESET] button.
  3. Select the appropriate manual mode and reverse the shaft from the end. 'BE CAREFUL!' The button you pressed 'OVERSIDE ALL END LIMITS' so if you drive in the wrong direction, damage will start to occur pretty soon. So make no mistake about the direction.
  4. After moving the axis back to the working area, you can release the button and the situation is normal again.


Lotta Ohjeet:

Edellinen

Ylös

Seuraava