Liikkuminen työalueella

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to: navigation, search

Liikkuminen työalueella

Moving around the work area

Käsin kirjoitetuissa ohjelmissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että vältetään kaikissa tilanteissa törmäämästä työkalulla mihinkään. Sen takia on oltava erityisen varovainen tehtäessä pikaliikkeitä joissa kaikki 3 akselia liikkuvat samaan aikaan, koska tällaiset liikkeet ovat koordinoimattomia. Ei siis ole varmaa mitä rataa pitkin työkalu liikkuu A:sta B:hen. Suositeltava tapa on määritellä työkappaleen yläpuolelle turvallinen taso Z-suunnassa, ja tehdä kaikki nopeat sivuliikkeet tällä korkeudella. Esim jos kappaleen työkoordinaatin Z-arvo on asetettu niin, että kappaleen korkein kohta on vaikka 20 mm referenssin yläpuolella, niin jos turvataso on lukemassa Z=100, niin on varmaa ettei työkalu voi törmätä kappaleeseen missään kohdassa. Näin X/Y -suunnassa liikehtiminen turvatason korkeudella on varmasti vaaratonta. Siis, sen sijaan että paria reikää porattaessa kirjoitettaisi:

G01 Z-10. (reikä 1)
G00 X50. Y100. Z100. (terä katkeaa!)
G01 Z-10. (reikä 2 (joka ei onnistu enää))

In handwritten programs, special attention should be paid to avoiding anything in the tool in all situations. Therefore, special care must be taken when making quick movements in which all 3 axes move at the same time, as such movements are uncoordinated. It is therefore not certain which path the tool moves from A to B. The recommended way is to define a safe plane above the workpiece in the Z direction, and make all rapid branches at this height. For example, if the Z value of the work coordinate of a part is set so that the highest point of the part is at least 20 mm above the reference, then if the safety level is reading Z = 100, then it is certain that the tool cannot collide with the part at any point. In this way, moving in the X / Y direction at the height of the safety level is certainly safe. So, instead of drilling a couple of holes, write:

G01 Z-10. (hole 1)
G00 X50. Y100. Z100. (blade breaks!)
G01 Z-10. (hole 2 (which can no longer succeed))

kirjoitetaan:

G01 Z-10. (reikä 1)
G00 Z100. (paluu pystysuoraan turvatasolle)
G00 X50. Y100. (sivusiirtymä turvatasolla)
G00 Z1. (pikaliike millin päähän pinnasta)
G01 Z-10. (reikä 2 (joka nyt onnistuu hyvin))

Työstöajan säästämiseksi voidaan siis valita toinen vakiotaso, eli lähestymistaso. Edellisessä esimerkissä se oli 1 millin päässä pinnasta, mutta voi olla jokin muukin. Lähestymisliikkeet voidaan tehdä pikaliikkeenä tähän tasoon asti, mutta sitä lähempänä liikutaan vain työstönopeudella, ei pikaliikkeillä. Kappaleen muodoista riippuu kuinka lähellä on turvallista liikkua, joten tasot pitää päättää tapauskohtaisesti.

is written:

G01 Z-10. (hole 1)
G00 Z100. (return to vertical security level)
G00 X50. Y100. (side offset at safety level)
G00 Z1. (rapid movement one mile from the surface)
G01 Z-10. (hole 2 (which now works well))

Thus, in order to save the machining time, another standard level can be selected, i.e. the approach level. In the previous example, it was 1 mile from the surface, but there may be something else. Approach movements can be made as a quick movement up to this level, but it is moved closer only at the machining speed, not at rapid movements. The shape of the piece depends on how close it is safe to move, so the levels must be decided on a case-by-case basis.Ylös