Lotan ohjauspaneeli

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to navigation Jump to search

Näyttö ja ohjelmointi / Display and programming

Panel top.jpg


Vasen:
(Mittari:) Karan kierrosluku (RPM)
(Mittari:) Karan kuormitus (LOAD)
(Valot:) Makasiini valmis (ATC READY); akselit kotiasemassa (X) (Y) (Z) (B)
(Valot:) Hälytykset(ALARM): Leikkuuneste (COOLANT), Karavika (SPINDLE TROUBLE), Johdeöljy (LUBE FAULT), Hätäseis (EMG), Paineilma (AIR PRESSURE)
(Napit:) Makasiinin käsinajo (MAGAZINE): [CW]=myötäp. [CCW] = vastap.
Keski:
Näyttö ja softanäppäimet sen alla
Oikea:
[RESET] Hälytysten kuittaus
CURSOR [↑], [↓] riviselailu
PAGE [↑], [↓] sivuselailu
(Napit, valk.:) G-koodien syöttö ja muokkaus
(Napit, sin. oik) G-koodin muokkaus; [ALTER] muuta sana, [INSRT] sijoita sana väliin, [DELET] poista sana, [CAN] peruuta näppäily
(Nappi, valk. oik) G-koodin muokkaus; [/.# EOB] Lauseen lopetus muokkaustilassa
(Napit, sin:) Näytön sisällönvalinta; [POS] asema, [PRGRM] ohjelma, [MENU OFSET] Työkoordinaatit ja työkaluoffsetit, [DGNOS PARAM] diagnostiikka ja koneparametrit, [OPR ALARM] operaattoriviestit ja hälytykset, [AUX GRAPH] työstöradat ja työkierrot graafisesti

Left:
(Gauge :) Spindle speed (RPM)
(Gauge :) Spindle load (LOAD)
(Lights :) Magazine ready (ATC READY); axes in home position (X) (Y) (Z) (B)
(Lights :) Alarms (ALARM): Cutting fluid (COOLANT), Spindle (SPINDLE TROUBLE), Guide oil (LUBE FAULT), Emergency stop (EMG), Compressed air (AIR PRESSURE)
(Buttons :) Manual operation of the magazine (MAGAZINE): [CW] = clockwise. [CCW] = counter.
'Central:'
Display and soft keys below it
Right:
[RESET] Acknowledge alarms
CURSOR [↑], [↓] line break
PAGE [↑], [↓] page navigation
(Buttons, white :) Enter and edit G codes
(Buttons, blue. Right) Edit G code; [ALTER] change word, [INSRT] insert word, [DELET] delete word, [CAN] cancel keying
(Button, white right) Edit G code; [/.# EOB] End a sentence in edit mode
(Buttons, blue :) Screen content selection; [POS] station, [PRGRM] program, [MENU OFSET] Job coordinates and tool offsets, [DGNOS PARAM] diagnostics and machine parameters, [OPR ALARM] operator messages and alarms, [AUX GRAPH] toolpaths and cycles graphically

Käyttöpainikkeet / Operation buttons

Panel bottom.jpg

Vasemmalta:
(Nappi, kelt.:) SPINDLE RESET; Karan resetointi virhetilanteessa (harvinaista)
(Nappi, vihr.:) T.UNC; työkalun irroitus. ENNEN KÄYTTÖÄ LUE OHJEET KOHDASTA ”Työkalujen kanssa operointi”!
(Kytkin) PROGRAM RESTART ON. Käytetään lähinnä tuotannossa monistettaessa kappaleita. Älä koske – kysy jos tuntuu tarvetta. Pitää olla asennossa ”OFF” eli alaspäin.
(Avainkytkin) PROGRAM PROTECT. Estää G-koodiohjelman muokkauksen ollessaan pystyasennossa.
(Napit PROGRAM SOURCE): ajotavan valinta automaatti; g-koodin muokkaus; manual data input1
(Napit OPERATION SELECT): automaattiajon toimintatavan hienosäätöä
(Napit EXECUTION): automaattiajon ohjaus (myös MDI-toimintojen käynnistys)
(Napit OPERATION): käsinajomoodin valinta
(Napit SPEED/MULTIPLY): käsinajon nopeuden valinta / kertoimen valinta
(Napit AXIS/DIRECTION): käsinajettavan liikeakselin ja suunnan valinta
(Napit SPINDLE): karan käynnistys ja pysäytys käsin
(Napit COOLANT): Leikkuunesteen ohjaus päälle/pois/auto
(Kiertovalitsin OVERRIDE): Liikenopeuden säätö automaattiajossa ja joillakin käsinajotavoilla

From left:
(Button, yellow :) SPINDLE RESET; Spindle reset in case of error (rare)
(Button, green :) T.UNC; tool removal. BEFORE USE, READ THE INSTRUCTIONS IN “Operating with Tools”!
(Switch) PROGRAM RESTART ON. Mainly used in production when duplicating songs. Don’t touch - ask if you feel the need. Must be in the “OFF” position.
(Key switch) PROGRAM PROTECT. Prevents editing of the G code program when it is upright.
(PROGRAM SOURCE buttons): automatic mode selection; g-code editing; manual data input1
(OPERATION SELECT buttons): Fine-tunes the auto driving mode
(Buttons EXECUTION): Auto run control (also start MDI functions)
(OPERATION buttons): Selects the manual mode
(SPEED / MULTIPLY buttons): Manual speed selection / coefficient selection
(AXIS / DIRECTION buttons): Select the axis and direction of manual travel
(SPINDLE buttons): Start and stop the spindle manually
(COOLANT buttons): Cutting fluid control on / off / auto
(Rotary selector OVERRIDE): Speed ​​control in automatic driving and some manual driving modes


{{#if:Lotta | |

}}

Lotta Ohjeet:

Edellinen

Ylös

Seuraava