Rihtaus

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to: navigation, search

Rihtaus

Clamping

Rihtaamisella tarkoitetaan tässä työkappaleen tai ruuvipuristimen kiinnittämistä Lotan pöytään siten, että sen valitut suunnat yhtyvät Lotan (X/Y) akselien suuntiin. Tämä on välttämätön edellytys suorakulmaisten kappaleiden tuottamiseksi. Tyypillisesti rihtauksen tulisi toteutua selvästi tarkemmin kuin 0,1 mm / 100 mm mikä on Lotan puristimien leuan leveys nykyisellään.
Käytännössä rihdattavaksi valitaan yksi suunta joka saatetaan samansuuntaiseksi vastaavan akselin kanssa. Seuraavassa käytetään esimerkkinä koneruuvipuristimen kiinteän leuan pitkän sivun rihtaamista pöydän X-akselin suuntaiseksi. Menetelmä sinänsä pätee muillekin kappaleille ja Y-suunnalle yhtä hyvin.

Clamping here means attaching a workpiece or vise to Lotta's table so that its selected directions coincide with the directions of Lota's (X / Y) axes. This is a necessary condition for producing rectangular pieces. Typically, the chamfering should be clearly more accurate than 0.1 mm / 100 mm, which is the width of the jaw of the Lota presses at present.
In practice, one direction is selected for alignment, which is made parallel to the corresponding axis. In the following, the long side of the fixed jaw of the machine screw press is aligned with the X-axis of the table as an example. The method itself applies equally to other songs and the Y direction.

Rihtauksen työnkulku

 1. Määritä mitä tarkkaan ottaen ollaan rihtaamassa, eli jokin suora, mieluiten koneistettu pinta jota voidaan mitata heittokelloa käyttäen. Jos tällaista pintaa ei ole ollenkaan käytettävissä, tulee harkittavaksi kappaleen esikoneistus jotta semmoinen saadaan aikaan. Esimerkissä valitaan nyt koneruuvipuristimen kiinteän leuan sisäpinta rihdattavaksi.
 2. Kiinnitä kappale - tässä tapauksessa siis puristin - pöytään sopivalla tavalla. Yleensä sopiva tapa on käyttää T-uramuttereita, pultteja ja tarvittaessa pantarautoja. Puristimessa on valmiit hahlot joihin pultti voidaan kiristää mutterilla suoraan. Kappale kiinnitetään silmämääräisesti mahdollisimman suoraan heti alussa. Valitse kiinnityspaikka siten, että mitattava reuna on mahdollista tavoittaa heittokellolla kuten seuraavassa esitetään.
 3. Hae paikalle magneettijalalla varustettu heittokello. Sellainen löytyy ainakin Lotan tarvikkeista (sininen muovilaatikko) mutta labilla on muitakin. Kiinnitä magneetti karatolpan pyöreään osaan ja varmista että se nappaa siihen hyvin kiinni. Säädä varret alaspäin niin, että kello ylettyy mitattavaan reunaan. Tämä saattaa hyvinkin edellyttää myös karan ja pöydän aseman säätöä jotta onnistuu.
 4. Kiinnitä heittokello varteen ja säädä se ottamaan kontaktia mitattavaan pintaan. Aja karaa käsiajolla varovasti mitattavan pinnan päästä päähän ja varmista, että kello ottaa kunnollisen kontaktin koko matkalla. Kiristele kaikki nivelet ja kiinnitysruuvit kunnes kello on tukevasti paikoillaan.
 5. Kiristä toinen puristimen kiinnitysruuvi hieman, ja toinen niin että siitä on löysät pois, mutta ei juuri enempää.
 6. Aja kello mitattavan alueen alkuun ja ota lukema muistiin tai kellon merkkeihin. Aja sitten toiseen päähän seuraten kellon lukeman muuttumista. Järkeile kumpaan suuntaan mitattava pinta on vinossa.
 7. Tartu nyt aiemmin hakemaasi läskivasaraan (punainen muovivasara jonka paikka on Lotan työkalutaulussa) ja naputa varovasti puristimen reunaa hakien loppulukemaa kohti alussa mitattua. Ideana, että puristin kiertyy kireämmällä olevan ruuvin ympäri, mutta ei juuri siirry paikaltaan. Hyvä tapa on, että jos naputtelu ajaa mittakellon tappia sisäänpäin, niin vedä käsin irti kappaleesta napauksen ajaksi. Näin kellon rattaat eivät joudu alttiiksi toistuville iskurasituksille.
 8. Toista mittausta edestakaisin iteroimalla, koska naputtelu muuttaa myös alkulukemaa. Sitä mukaa kuin lukemat naputtamalla lähestyvät toisiaan, ala varovasti kiristelemään kiinnityspultteja. Älä tee sitä kuitenkaan kerralla koska silloin lukemat taas tyypillisesti muuttuvat, vaan vähitellen.
 9. Kun lukema on riittävällä tarkkuudella sama alueen molemmissa päissä, voit kiristää pultit lopullisesti ja on rihtaus valmis. Palauta mittakellot ja muut kalut sinne mistä ne haitkin.

Clamping workflow

 1. Specify exactly what is being leveled, ie a straight, preferably machined surface that can be measured using a throw-in clock. If such a surface is not available at all, pre-machining of the part will be considered to achieve this. In the example, the inner surface of the fixed jaw of the machine screw press is now selected for leveling.
 2. Attach the part - in this case the clamp - to the table in a suitable way. In general, a suitable way is to use T-slot nuts, bolts and, if necessary, braces. The press has ready-made slots into which the bolt can be tightened directly with a nut. The piece is visually attached as straight as possible at the very beginning. Select the attachment point so that the edge to be measured can be reached with the bell as shown below.
 3. Get a thrower with a magnetic foot. One can be found at least in Lotta's accessories (blue plastic box) but there are others in the lab. Attach the magnet to the round part of the spindle post and make sure it snaps into place. Adjust the arms down so that the clock reaches the edge to be measured. This may well require adjusting the position of the spindle and table in order to succeed.
 4. Attach the stopwatch to the arm and adjust it to make contact with the surface to be measured. Carefully drive the spindle from end to end of the surface to be measured and make sure that the watch makes proper contact all the way. Tighten all joints and mounting screws until the watch is firmly in place.
 5. Tighten one of the clamp fixing screws slightly, and the other so that it is loose, but not much more.
 6. Drive the clock to the beginning of the area to be measured and record the reading or clock markings. Then drive to the other end following the clock reading. Note which direction the surface to be measured is skewed.
 7. Now grab the fat hammer you were looking for earlier (a red plastic hammer that is located on Lota's tool board) and gently tap the edge of the clamp to look for the final reading measured at the beginning. The idea is that the clamp wraps around the tighter screw, but doesn’t just move out of place. A good practice is that if tapping pushes the dial pin inward, then pull the piece off the hand by hand while tapping. This way, the watch strollers are not exposed to repeated shock loads.
 8. Repeat the measurement back and forth by tapping, because tapping also changes the initial reading. As the readings tap to approach each other, gently tighten the mounting bolts. However, do not do it all at once, because then the readings will typically change again, but gradually.
 9. Once the reading is accurate enough at both ends of the range, you can tighten the bolts permanently and have the stacking complete. Return dials and other equipment to where you left off.