Lotan käytön perusohjeet

From Helsinki Hacklabin wiki
(Redirected from Käytön perusohjeet)
Jump to: navigation, search


Left column Finnish!

Right column English

Käynnistys tilasta "kylmä & pimeä"

Koneen ollessa kylmä ja pimeä, se käynnistetään seuraavasti:

 • Kierrä koneen taakse. Tarkista, että voimavirtapistoke on kiinni seinässä ylhäällä olevassa pistorasiassa (yleensä on). Käännä sähkökaapin oven yläosan iso musta pääkytkin asentoon ”ON”. Koneen pääsyöttö kytkeytyy nyt päälle ja tuulettimet jne käynnistyvät.
 • Pääsyötön kytkentä yleensä käynnistää myös paineilmakompressorin minkä kuulee sen aiheuttamasta metelistä. Ellei kompressori käynnisty, joku on joko kytkenyt sen pois päältä tai irrottanut pistokkeen. Siinä tapauksessa tarkista ja tarvittaessa korjaa:
 • kompressorin pistoke on kiinni koneen sähkökaapin sivulla löytyvässä pistorasiassa ja
 • Kompressorin sähkökytkin on päällä. Sähkökytkin on punainen nappi kompressorin selässä olevassa mustassa painekytkinrasiassa. Vetämällä nuppi ulos kompressori käynnistyy.
 • Palaa koneen eteen operaattorin paikalle. Ohjauspulpetin vasemmassa sivuseinäsä on nelikulmainen nappipari vihreä/punainen. CNC-tietokone käynnistyy painamalla vihreää nappia. Painalluksesta ei tapahdu mitään välittömästi näkyvää, mutta hetken kuluttua kuvaputkelle ilmestyy boottinäyttö ja homma lähtee etenemään.
 • Mikäli ohjauspaneelissa palaa punainen (EMG)-valo, tarkista että paneelin oikeassa alakulmassa oleva hätäseis-painike on vapautettuna (vapautuu kiertämällä myötäpäivään jolloin se nousee ylös).

Tässä vaiheessa joudutaan odottamaan hetki jotta paineilmahälytys (ALARM / AIR PRESSURE) poistuu. Kun paneelin vastaava hälytysvalo sammuu, kone on valmis toimintaan.

Boot from "cold & dark mode"

When the machine is cold and dark, start it as follows:

 • Rotate behind the machine. Check that the power plug is plugged into the wall socket at the top (usually). Turn the large black main switch on the top of the electrical cabinet door to the “ON” position. The main supply of the machine is now switched on and the fans, etc. start.
 • Switching on the main supply usually also starts the compressed air compressor, which can be heard from the noise it causes. If the compressor does not start, someone has either turned it off or removed the plug. In that case, check and, if necessary, correct:
 • the compressor plug is plugged into the socket on the side of the machine 's electrical cabinet and
 • Compressor electrical switch is on. The electrical switch is a red button in the black pressure switch box on the back of the compressor. Pulling the knob out will start the compressor.
 • Return to the operator's seat in front of the machine. The left side wall of the control panel has a square pair of green / red buttons. The CNC computer starts by pressing the green button. Nothing is immediately visible when you press the button, but after a while, a bot screen will appear on the picture tube and the job will proceed.
 • If the red (EMG) light on the control panel is on, check that the emergency stop button in the lower right corner of the panel is released (released by turning it clockwise to raise it).

At this point, you have to wait a moment for the compressed air alarm (ALARM / AIR PRESSURE) to clear. When the corresponding alarm light on the panel goes out, the machine is ready for operation.

MUISTA! Milloin tahansa sattuu jotain joka ei ollut tarkoitus, tai kone tekee muuta kuin mitä halusit sen tekevän, ÄLÄ EPÄRÖI HETKEÄKÄÄN vaan lämää HÄTÄSEIS POHJAAN HETI! Tämä kone syö rautaa, mutta myös lihaa. Sinunko?

REMEMBER! Whenever it happens that has never been possible, or the machine does anything other than what you wanted it to do, DO NOT HESITATE for a moment but warm the EMERGENCY STAND NOW! This machine eats iron, but also meat. Yours?

Käytön lopettaminen ja koneen sammuttaminen

Kun olet työstänyt päivän saaliin valmiiksi, siivoa kone ja sammuta se:

 • Harjaa lastut ja leikkuuneste pois pöydän pinnalta ja johdesuojista. Käytä tähän vähäsen aikaa ja vaivaa jottei kone muutu saastaiseksi ja ruostu ajan mittaan. Jos äitisi on labin jäsen, voit ulkoistaa homman hänelle, muussa tapauksessa varaudu vittuiluun jos pöydällä ja/tai puristimissa on yhtään lastukekoja tai lammikoita kun poistut paikalta.
 • Suositeltavaa mutta ei pakollista, on ajaa kara ja pöytä akselien liikealueelle niin, että ne eivät makaa kotirajoillaan. Tämä siksi, että seuraava joka käynnistää koneen joutuu kumminkin kotiuttamaan kaikki akselit ja se on helpompaa jos niitä ei ensin tarvitse peruuttaa sieltä pois.
 • Sammuta CNC-ohjain paneelin vasemman kyljen punaisesta nelikulmaisesta napista jolloin näyttö ja indikaattorit pimenevät.
 • Kierrä koneen taakse ja katkaise päävirta sähkökaapin mustasta pääkytkimestä (käännä ”OFF”-asentoon). Kompressori sammuu samalla joten sitä ei tarvitse erikseen sammuttaa.
 • Valmis, voit poistua paikalta.

Shutting down and shutting down the machine

After finishing the day's catch, clean the machine and turn it off:

 • Brush the chips and cutting fluid off the table surface and the guide guards. Take some time and effort to prevent the machine from becoming dirty and rusting over time. If your mom is a member of Lab, you can outsource the job to her, otherwise be prepared to fuck if there are any chips or ponds on the table and / or presses when you leave.
 • Recommended, but not mandatory, is to drive the spindle and table shafts into the range of motion so that they do not lie at home. This is because the next one to start the machine will both have to repatriate all the axles and it will be easier if they do not have to be withdrawn from there first.
 • Turn off the CNC controller with the red square button on the left side of the panel, which will dim the screen and indicators.
 • Turn the machine back and turn off the main power at the black main switch in the electrical cabinet (turn to the “OFF” position). The compressor switches off at the same time, so it does not have to be switched off separately.
 • Done, you can leave.


Peruskäytön ohjeet
Ohjauspaneeli Lotan turvasäännöt Näyttökoe
Valmistelevat toimenpiteet Työkaluasetus Esimerkki
Käsinajo Työkappaleen asetus Esimerkki
MDI-moodi Esimerkki Esimerkki
Automaattiajo Ohjelmointi G-koodi
Vianhaku Esimerkki Työstöarvot


Basic operating instructions
Control panel Lotta's safety rules Examination
Preparatory actions Settings Example
Manual operation Workpiece attach Example
MDI mode Example Example
Automatic run Programming G code
Trouble shooting Example Machining values
Edellinen

Takaisin Lotta

Seuraava