G02 ja G03 Ympyrän kaaret

From Helsinki Hacklabin wiki
(Redirected from G02)
Jump to: navigation, search
G02G03 1.PNG

G02: ympyräinterpolaatio myötäpäivään
G03: ympyräinterpolaatio vastapäivään

G17: Interpolaatiotaso XY
G18: Interpolaatiotaso ZX
G19: Interpolaatiotaso YZ

Syntaksi:

G17 | G18 | G19

Interpolaatiotason valinta määrää missä tasossa kaari työstetään. Samalla se määrää mitkä kaksi koordinaattiakselia kolmesta (XYZ) määräävät kaaren loppupisteen. Kolmas koordinaatti tuottaa lopputuloksena kierukan, mikäli se annetaan.

G02(G03) X_ Y_ Z_ {I_ J_ K_} | {R_} | F_

X_ Y_ Z_: Kaaren loppupisteen koordinaatit (interpolaatiotasossa).
I_ J_ K_: Kaaren keskipisteen etäisyys alkupisteestä (interpolaatiotasossa - vain 2 kolmesta annetaan). Etäisyys annetaan suhteellisena alkupisteestä laskien.
R_: Vaihtoehtoisesti ympyrän säde (jolloin argumentteja IJK ei anneta).

Ympyräinterpolaatio on tarkoitettu kaarevien muotojen jyrsintään ja tapahtuu kulloinkin voimassa olevalla syöttönopeudella. G-koodiesitys sallii kaaren interpoloinnin vain koneen kolmen perusakselin määrittämissä tasoissa. Mielivaltaisessa tasossa ympyrää ei voi interpoloida. Taso valitaan ennen toimintoa koodeilla G17 .. G19 ja ne ovat modaalisia keskenään.

Kaari määritellään päätepisteiden ja ympyrän keskipisteen avulla. Keskipisteen tulee olla samalla etäisyydellä molemmista päätepisteistä tai ohjain pysähtyy virheeseen.
Ympyrän lähtöpiste on se kohta jossa työkalu on toiminnon alkaessa. Päätepiste määritellään XYZ-koordinaateilla (huomioiden voimassa oleva interpolaatiotaso).
Ympyrän keskipisteen määrittämiseen on kaksi vaihtoehtoa, joko apukoordinaatit I, J, K, tai säde R. Apukoordinaatit ovat suhteellisia siten, että keskipisteen etäisyys alkupisteestä on X+I, Y+J, Z+K (2 kolmesta interpolaatiotaso huomioiden).

G02G03 2.PNG

Interpolaatiokäsky sallii päätepisteen määrittelyssä kaikki kolme koordinaattia. Tällöin ympyränkaari interpoloidaan valitussa tasossa, ja kolmannen akselin suunnassa tapahtuu lineaarinen liike alkuasemasta annettuun loppukoordinaattiin. Näin saadaan työstettyä helixejä, eli kierteisiä sylinterimäisiä upotuksia. Lotan Fanuc-ohjain toimii siten, että mikäli loppupistettä ei anneta lainkaan, toiminto interpoloi täyden ympyrän annetun keskipisteen ympäri. Tämä tekee erityisen helpoksi työstää ympyröitä ja kierteisiä ympyräupotuksia antamalla päätepisteestä kolmas, interpolaatiotason normaalisuuntainen koordinaatti.


Edellinen

Takaisin G-koodiluetteloon

Seuraava