Reino

Helsinki Hacklabin wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Työkalujyrsin Reino

Reino on manuaalinen työkalujyrsin Taiwanista. Nimensä Reino on perinyt edelliseltä ja edesmenneeltä omistajaltaan, sorvari Reinolta, jonka sorvaamossa jyrsin palveli aina 80-luvun puolivälistä vuoteen 2018. Jyrsimen mukana saimme kattavan määrän työkaluja ja muita esineitä, joista osa on Reinon itse valmistamia tai muokkaamia. Kohtele siis työkaluja ja jyrsintä kunnioituksella, sillä koneistajalle kaikilla niillä on tarkoituksensa ja erityisominaisuutensa.

Reino is a manual tool cutter from Taiwan. Reino inherited its name from its previous and late owner, Sorvari Reino, in whose mill the mill served until the mid-1980s until 2018. With the mill we received a comprehensive number of tools and other items, some of which were made or modified by Reino himself. So treat tools and milling with respect, as for the machinist they all have their purpose and special characteristics.

Jyrsin on melko tarkka kopio amerikkalaisesta Bridgeport-työkalujyrsimestä ja valmistettu 80-luvun alkupuolella. Suomessa tämän mallin jyrsimiä on huomattavan vähän, huomioiden niiden valtava suosio ja määrä maailmalla. Tämän tyypin ja kokoluokan jyrsimiä on maailmassa valmistanut lukuisat valmistajat niin Yhdysvalloissa, Euroopassa kuin Aasiassakin, mutta Suomeen niitä on tuotu huomattavan vähän. Oletettavasti tämä johtuu Suomen itäsuhteiden takaamasta neuvostokoneiden lyömättömästä hinnasta ja saatavuudesta. Harrastajakoneina Bridgeport-tyyppiset koneet ovat kuitenkin erinomaisia ja haluttuja niiden sopivan koon ja verrattoman monipuolisuutensa vuoksi.

The cutter is a fairly accurate replica of the American Bridgeport tool cutter and was made in the early 80s. There are remarkably few milling machines of this model in Finland, given their huge popularity and number in the world. Mills of this type and size class have been manufactured in the world by numerous manufacturers in the United States, Europe and Asia, but considerably few have been imported to Finland. Presumably this is due to the unbeatable price and availability of Soviet aircraft guaranteed by Finland's eastern relations. As hobby machines, however, Bridgeport-type machines are excellent and coveted because of their suitable size and unparalleled versatility.

Peruskäytön pikaohjeet

Poraus, käyttö pylväsporakoneena

 • Päätä kuinka haluat porattavan kappaleen kiinnittää. Kappale on aina kiinnitettävä tai tuettava jotenkin.
  • Tarvittaessa vaihda ja kiinnitä pöytään sopiva puristin, sorvin pakka tai vastaava. Yleensä pöydällä on valmiina esimerkiksi pieni vihreä hydraulipuristin. Tämä puristin ei tarvitse avainta kiristykseen, vaan mustasta kahvasta voi kääntää käsin. Kahvassa tuntuu pykälä kohdassa jossa puristus vaihtuu hydraulimäntään. Pykälän ylittäminen voi vaatia hieman voimaa.
  • Pöytään tai puristimeen ei saa porata. Tämä on ehdottomasti varmistettava. Paras tapa on kiinnittää porattava kappale niin, että sen alla on tyhjää. Jyrsimen varusteissa on myös erikokoisia alumiini- ja muovipaloja aluspaloiksi.
 • Jos karalla ei ole sopivaa työkalunpidintä, esimerkiksi poraistukkaa, vaihda siihen sellainen. Katso työkalun vaihto.
  • Poraistukat ovat tarkkuustyökaluja ja jos poranterän varsin on vaurioitunut luistamisesta, se on ensin tasoitettava vaikkapa viilalla jotta poraistukka ei vaurioidu.
 • Kytke päävirta päälle, jolloin digitaalinäyttöön tulee lukemat. Jos haluat tehdä useita reikiä tarkoin välein tai mitata reiän paikkaa, numeronäppäimistä voi syöttää halutun lukeman (tai nollan) millimetreinä ja painaa sen jälkeen akselin kirjainta (X, Y tai Z) asettaaksesi lukeman akselille.
 • Käynnistä jyrsin vihreästä nappulasta. Valitse sopiva nopeus kääntämällä pään oikealla puolella olevaa variaattorin säätöpyörää. Variaattorin rakenteesta johtuen nopeutta saa säätää vain jyrsimen pyöriessä!
  • Hyvin suurilla nopeuksilla (yli 3000rpm) jyrsin saattaa hieman täristä. Tämä ei ole vaarallista, mutta jos tarvitset niin suuria kierroksia, käytät luultavasti niin pientä poraa, että tärinä saattaa haitata poraamista tai rikkoa poranterän, jolloin nopeutta on syytä vähentää.
 • Jos poraustoiminto on jäykkä tai jumissa, löysää sen lukitus kääntämällä ylöspäin jyrsinpään edessä oikealla alhaalla olevasta vivusta. Vipu voi olla tiukassa. Varsinkin isommilla poranterillä on hyvä laittaa kevyesti jarrua tästä vivusta. Se vähentää poran värinää ja parantaa porausjälkeä ja vähentää poran rasitusta, erityisesti estämällä poran haukkaaminen sen mennessä kappaleesta läpi. Jos poraustoiminto on jumissa, se voi johtua myös päälle jätetystä automaattisyötöstä.
 • Olemassaolevia reikiä voi suurentaa poraamalla jyrsintapilla. Tätä on kuitenkin tehtävä harkiten, koska jyrsintappi ei poista lastuja reiästä kuten pora. Se on kuitenkin joskus paras tapa suurentaa reikiä ja ainoa tapa jos reikä pitää tehdä hieman sivuun alkuperäisestä. Jyrsintappi on paras kiinnittää omaan pitimeensä, mutta harkiten sen voi kiinnittää myös poraistukkaan. Poraistukalla ei kuitenkaan saa missään tapauksessa jyrsiä sivusuunnassa.

Basic Instructions Quick Start Guide

Drilling, operation as a column drilling machine

 • Decide how you want to attach the part to be drilled. The piece must always be attached or supported in some way.
  • If necessary, replace and attach a suitable press, lathe pack or similar to the table. Usually, for example, a small green hydraulic press is ready on the table. This clamp does not need a wrench for tightening, but the black handle can be turned by hand. The handle feels a notch at the point where the pressure changes to the hydraulic piston. Crossing the section may require some force.
  • Do not drill into the table or press. This must definitely be ensured. The best way is to fasten the part to be drilled so that there is a void under it. The cutter is also equipped with aluminum and plastic pieces of different sizes as washers.
 • If the spindle does not have a suitable tool holder, such as a drill chuck, replace it. See tool change.
  • Drill chucks are precision tools and if the drill bit is quite damaged by slipping, it must first be leveled with a file, for example, so that the drill chuck is not damaged.
 • Turn on the main power to display the digital display. If you want to make multiple holes at exact intervals or measure the position of the hole, you can use the number keys to enter the desired reading (or zero) in millimeters and then press the letter of the axis (X, Y, or Z) to set the reading on the axis.
 • Start the cutter with the green button. Select the appropriate speed by turning the variator adjustment wheel on the right side of the head. Due to the design of the variator, the speed may only be adjusted while the cutter is rotating!
  • At very high speeds (above 3000rpm) the cutter may vibrate slightly. This is not dangerous, but if you need such large turns, you are probably using a drill so small that vibration may interfere with drilling or break the drill bit, which is why you should reduce the speed.
 • If the drilling function is stiff or stuck, loosen it by turning up the lever at the bottom right in front of the cutter head. The lever may be tight. Especially with larger drill bits, it is a good idea to lightly apply the brake from this lever. It reduces drill vibration and improves the drilling footprint and reduces drill strain, especially by preventing the drill from barking through the part. If the drilling function is stuck, it may also be due to the automatic feed being left on.
 • Existing holes can be enlarged by drilling with a milling pin. However, this must be done carefully because the milling pin does not remove chips from the hole like a drill. However, it is sometimes the best way to enlarge the holes and the only way if the hole is to be kept slightly aside from the original. The milling pin is best attached to its own holder, but you can also considerly attach it to the drill chuck. However, the drill chuck must never be milled sideways.

Jyrsintä

 • Lue edeltä porausta koskevat ohjeet. Poraistukalla ei kuitenkaan missään tapauksessa saa jyrsiä!
 • Valitse sopiva työkalunpidin ja jyrsintappi. Lyhyehköt halkaisijaltaan 10-12mm ja sitä pienemmät jyrsintapit ovat edullisia, eikä niillä saa kovin suurta vahinkoa aikaan ennen kuin tappi katkeaa. Jos arvelet tarvitsevasi jotain muuta, käytä työkaluja hyvin harkiten ja tarvittaessa kysy neuvoa.
 • Asemoi kappale sopivaan paikkaan käyttäen X-, Y- ja Z-akseleita, sekä pinolia. Aseta tarvittaessa myös digitaalinäyttö sopivaksi ja vähintäänkin nollaa se ennen aloitusta. Näin näet jos pöytä pääsee liikkumaan väärin ja voit ottaa laskelmoidun seuraavan leikkauksen tai korjata tilannetta.
 • Varmista että pinoli eli porasyöttö on lukittuna. Tarvittaessa lukitse se kääntämällä jyrsinpään alaosassa olevaa pientä vipua kunnes pää on riittävästi lukittu. Lukitus tapahtuu kitkalla, joten sitä ei saa eikä tarvitse saada täysin jumiin.
 • Lukitse akseli jota et käytä (X tai Y). Z-akselia ei normaalisti tarvitse lukita. Lukitsematon akseli saattaa haukata ja rikkoa tapin, työkappaleen tai jyrsimen.
 • Kytke kara pyörimään ja säädä nopeus sopivaksi.
 • Syötä terä kappaleeseen varoen. Useimmiten jyrsintappi vaurioituu syöttöä aloittaessa, kun lastua tulee voi syöttönopeutta lisätä.
 • Käytä aina perinteistä työstöä. Tämä tarkoittaa sitä, että työkappaletta pitää aina syöttää työstövoimaa vastaan, jolloin syöttävä akseli ja sen ruuvi pysyvät tiukalla työstövoimaa vastaan.
 • Älä käytä kiipeävää työstöä, jossa työstövoima työntää akselia pois päin syöttösuunnasta! Manuaalijyrsimessä on aina sen verran välystä syöttöruuvissa, että työstövoima saattaa työntää akselia välyksen verran hallitsemattomasti ja haukata. Tällöin pieni jyrsintappi katkeaa, tai suuremmilla työkaluilla antautuu joko työkappale, sen kiinnitys, työkalunpidin tai jokin muu paikka jyrsimessä, riipuen siitä mikä niistä on heikoin!
 • Käytännössä jyrsin ja sen pöytä ovat kuitenkin sen verran raskastekoisia, että lyhyitä jyrsintöjä pienillä tapeilla ja voimilla tehdessä akseleita ei tarvitse välttämättä lukita tai työstön suuntaan kiinnittää juuri huomiota. Silti pidempiä leikkauksia tehdessä pienikin voima yhdessä värinän kanssa vie lukitsemattoman akselin helposti sivuun, jolloin leikkauksesta ei tule suora, vaan siihen tulee pieniä portaita.

Milling

 • Read the drilling instructions in advance. However, the drill chuck must not be milled under any circumstances!
 • Select the appropriate tool holder and milling pin. Shorter milling pins with a diameter of 10-12 mm and smaller are preferred and do not cause very much damage until the pin breaks. If you think you need something else, use the tools very carefully and ask for advice if necessary.
 • Position the part in a suitable place using the X, Y and Z axes, as well as the pinol. If necessary, also set the digital display to fit and at least reset it before starting. This will see if the table gets moved incorrectly and you can take the calculated next cut or correct the situation.
 • Make sure that the Pinoli is locked. If necessary, lock it by turning the small lever at the bottom of the cutter head until the head is sufficiently locked. The locking takes place by friction, so it must not and must not be completely stuck.
 • Lock the axis you are not using (X or Y). The Z axis does not normally need to be locked. An unlocked shaft may bite and break a pin, workpiece, or cutter.
 • Turn the spindle to rotate and adjust the speed to suit.
 • Carefully insert the blade into the piece. In most cases, the milling pin is damaged when starting to feed, when the chip comes in and the feed speed can be increased.
 • Always use traditional machining. This means that the workpiece must always be fed against the machining force, so that the feed shaft and its screw remain tight against the machining force.
 • Do not use climbing machining where the machining force pushes the shaft away from the feed direction! The manual cutter always has enough clearance in the feed screw that the machining force may push the shaft uncontrollably by the clearance and jaw. In this case, the small cutter pin breaks, or with larger tools, either the workpiece, its attachment, the tool holder or some other place in the cutter surrender, whichever is weaker!
 • In practice, however, the cutter and its table are so heavy that short cuts with small pins and forces do not necessarily require locking the shafts or paying close attention to the machining direction. Still, when making longer cuts, even a small force combined with vibration easily takes the unlocked shaft aside, so the cut does not become straight, but small steps become.

Työkalun, jyrsinpään ja puristimen suoristus

Tuntemattomassa tilassa olevaa konetta, puristinta ja työkaluja lähestyessä on hyvä huomioida koneen ja työkalun suoruus.

Jyrsinpään suoruuden tarkastus

 • Jyrsinpää on käännettävissä kahden akselin suhteen jyrsinpään takana olevista nivelistä.
 • Nivelissä on silmämääräinen kulma-asteikko, tarkasta että ne ovat nollassa (suorakulma).
 • Vähänkään tarkemmissa töissä pää on syytä suoristaa mittakellolla. Mikäli näin on tehty, on molempien nivelten päällä teippi ja merkintä toimenpiteestä.
 • Jos tarpeen, katso suoristusohjeet kohdasta Pään suoristus.
 • Mikäli avaat nivelten lukituksen, poista vastaavat teipit.

Tool, cutter head and press straightening

When approaching a machine, clamp and tools in an unfamiliar state, it is a good idea to pay attention to the straightness of the machine and the tool.

Checking the straightness of the milling head

 • The milling head can be turned in two axes from the joints behind the milling head.
 • The joints have a visual angle scale, check that they are zero (rectangular).
 • For slightly more detailed work, the head should be straightened with a dial gauge. If this has been done, there will be tape and marking of the procedure on both joints.
 • If necessary, see Head Straightening for straightening instructions.
 • If you unlock the joints, remove the corresponding tapes.

Työkalun suoristus

Jyrsintapin kiinnityksen suoruuden tarkastus
 • Työkalun keston ja leikkauksen laadun vuoksi tuntematon jyrsintappi olisi aina hyvä tarkastaa mittakellolla.
 • Aseta työkalu pitimeen ja pidin karalle ja mittakello tapin juureen. Pyöritä karaa käsin.
 • Ihannetilanteessa heittoa ei ole, mutta jos sitä on yli sen, mitä työkalu normaalisti leikkaa per hammas, on asialle syytä tehdä jotain tai työkalu leikkaa vain toisella poulellaan.
 • Tyypillisesti heitto tulisi olla alle 0.05mm. Jos se on enemmän, käännä työkalunpidintä 180 astetta karalla ja mittaa uudestaan.
 • Karan toinen vetohammas on maalattu oranssiksi. Joissain työkalunpitimissä voi olla vastaavasti oranssi merkki kertomassa oikeasta asennosta.
 • Mikäli toteat toisen asennon paremmaksi, voit merkata sen vastaavasti oranssilla tussilla.
 • Jos työkalunpitimen kääntö ei auta, irroita työkalu pitimestä, tarvittaessa puhdista pidin ja kiristä uudelleen. Myös erityisesti ER-holkkien laatu vaihtelee, joten holkkia kannattaa tarvittaessa pyöräyttää.
 • Vaihdettavilla karbidipaloilla oleva työkalu tarkastetaan karbidipalojen reinoista, tässä tapauksessa myös karbidipaloissa voi olla eroja tai ne ovat huonosti paikallaan. Mikäli vaihdat paloja, niiden heitto on aina tarkastettava.

Tool Straightening

Checking the straightness of the milling pin attachment
 • Due to the tool life and the quality of the cut, it is always a good idea to check an unknown milling pin with a dial gauge.
 • Place the tool in the holder and the holder on the spindle and the dial gauge at the base of the pin. Rotate the spindle by hand.
 • Ideally, there is no throw, but if it is more than what the tool normally cuts per tooth, it is worth doing something or the tool will only cut on one side.
 • Typically the throw should be less than 0.05mm. If it is more, turn the tool holder 180 degrees with the spindle and measure again.
 • The second drive tooth of the spindle is painted orange. Similarly, some tool holders may have an orange mark indicating the correct position.
 • If you find the other position better, you can mark it accordingly with an orange marker.
 • If turning the tool holder does not help, remove the tool from the holder, clean and retighten if necessary. The quality of the ER bushings in particular also varies, so it is advisable to turn the bushing if necessary.
 • The tool on the replaceable carbide pieces is inspected through the holes of the carbide pieces, in which case the carbide pieces may also have differences or are poorly positioned. If you change pieces, they must always be checked for throwing.

Puristimen suoristus

 • Älä jätä suoristamatonta puristinta kiinni pöytään. Näin ollen jos pöydässä on puristin kiinni, se on luultavasti suoristettu
 • Tarkempaan työhän suoruus on kuitenkin hyvä tarkastaa. Kiinnitä mittakellon jalusta varovasti ja kolhimatta pinolin juureen, laske porasyöttöä sen verran että jalan saa kiinnitetyttyä.
 • Tarvittaessa suorista puristin. Helpoiten se tapahtuu löysäämällä kiinnitysmuttereita ja varovasti naputtamalla puristimien jalustaa messinkivasaralla.

Press straightening

 • Do not leave the straightener on the table. Therefore, if there is a clamp on the table, it is probably straightened
 • For more detailed work, however, straightness is good to check. Carefully attach the dial stand to the base of the stack without knocking, lowering the drill feed enough to secure the foot.
 • If necessary, straighten the clamp. The easiest way to do this is to loosen the retaining nuts and gently tap the base of the clamps with a brass hammer.

Huolto ja puhdistus

Jyrsin on öljyttävä päivittäin tai joka käytön yhteydessä vetämällä yksi kokonainen liike öljyrin vivusta. Katos lisätietoja kohdasta Päivittäinen öljyäminen.

Käytön aikana on hyvä tarkkailla Y-akselin johteille kertyviä lastuja ja pyyhkiä ne ajoittain, erityisesti jos teet suuria liikkeitä Y-akselilla.

Käytön jälkeen jyrsin, työkalut sekä puristimet on puhdistettava kaikista lastuista, lukuunottamatta jalustan allasta, jos siellä on öljyä. Altaaseen voi asettaa käytettyjä rättejä imemään koneesta valuvaa öljyä ja muuten poistaa enimmät lastut. Helpoin tapa puhdistaa jyrsin kauttaaltaan on poistaa isoimmat lastut käsin ja imuroida loput. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Y-akselin johteisiin, puristimiin sekä pöydän T-uriin. Usein on syytä avata puristinta sen verran että sisälle kertyneet lastut saa puhdistettua. Lopuksi on hyvä pyyhkiä paperilla tai rätillä pöytä ja puristimet puhtaaksi leikkuuöljyistä sekä pienistä lastuista.

Jos lattialle on tippunut öljyä, myös se on pyyhittävä pois. Apuna voi käyttää vaikka isopropanolia. Lattioiden tulisi olla täysin kuivat, koska muutoin öljy kulkeutuu kaikkialle.

Maintenance and cleaning

The cutter must be lubricated daily or with each use by pulling one full movement of the oil lever. For more information, see Daily Oiling.

During use, it is a good idea to monitor the chips that accumulate on the Y-axis guides and wipe them from time to time, especially if you make large movements on the Y-axis.

After use, the cutter, tools and clamps must be cleaned of all chips except the base pool if there is oil. Used rags can be placed in the basin to absorb the oil flowing from the machine and otherwise remove most of the chips. The easiest way to clean the cutter thoroughly is to remove the largest chips by hand and vacuum the rest. Particular attention must be paid to the Y-axis guides, clamps and table T-grooves. It is often advisable to open the press enough to clean up the chips that have accumulated inside. Finally, it is a good idea to wipe the table and presses with paper or cloth clean of cutting oils and small chips.

If oil has dripped onto the floor, it must also be wiped off. Isopropanol can even be used as an aid. The floors should be completely dry, otherwise the oil will spread everywhere.

Työkalun vaihto

30-kartion työkalunpitimen tukilevy viilapenkissä jyrsintapin vaihtoa varten

Työkalu vaihdetaan löysäämällä työkalunpitimen vetotanko jyrsinpään yläpuolelta 19mm avaimella. Avain roikkuu tavallisesti jyrsinpään oikealla puolella. Prosessi menee seuraavasti:

 • Löysää vetotankoa muutama kierros.
  • Tarvittaessa pidä karaa paikallaan vetämällä pään vasemmalla puolella olevasta jarrukahvasta ylös tai alas.
 • Löysättyäsi vetotankoa muutaman kierroksen työkalu on yleensä jumissa ja tankoa pitää napauttaa työkalun vapauttamiseksi kartiosta.
  • Tähän voi käyttää avainta tai messinkivasaraa, jolla lyödään vetotangon päähän jyrsimen pään yläpuolelta.
  • On tärkeää, ettei vetotanko ole täysin irti, koska muuten työkalu putoaa irrotessaan ja tangon kierteet vaurioituvat.
 • Kun työkalu on hieman irti, kierrä tanko täysin auki samalla pitäen kiinni työkalusta. Poista työkalu.
 • Aseta uusi työkalu paikalleen ja kiristä vetotanko.
  • Tanko saa olla melko tiukalla. Jos karaa pitää paikallaan jarrulla, jarrulla ei helposti saa pidettyä vastaan niin että tangon saisi liian tiukalle.

Tool change

30-cone tool holder support plate on file bench for milling pin replacement

To change the tool, loosen the drawbar of the tool holder above the milling head with a 19mm wrench. The key usually hangs on the right side of the cutter head. The process goes as follows:

 • Loosen the drawbar a few turns.
  • If necessary, hold the spindle in place by pulling up or down on the brake lever on the left side of the head.
 • After loosening the drawbar, the tool is usually stuck for a few turns and must be tapped to release the tool from the cone.
  • A wrench or brass hammer can be used to strike the end of the drawbar above the cutter head.
  • It is important that the drawbar is not completely disengaged, otherwise the tool will fall when detached and the threads of the rod will be damaged.
 • When the tool is slightly loose, turn the rod fully open while holding the tool. Remove the tool.
 • Insert a new tool and tighten the drawbar.
  • The rod must be fairly tight. If the spindle is held in place by the brake, the brake must not be easily held so that the rod becomes too tight.

Vetotangon pituus

 • Jyrsimen vetotangon pituutta voi ja tarvitsee joskus muuttaa, koska jyrsimelle on kahden korkuisia työkalunpitimiä. Pitimet erottaa kartion päässä olevasta nupista tai sen puutteesta. Tällä hetkellä pidemmän vetotangon tarvitsevat ER20 ja ER32 pitimet, jotka ovat BT30-tyyppiä. Tanko ei normaalimitassaan yllä näiden työkalujen kierteisiin.
 • Tankoa voi jatkaa poistamalla tangossa oleva holkki.Nosta vetotankoa ylöspäin kunnes holkki nousee tangon mukana ja poista se. Holkkia säilytetään esimerkiksi jyrsimen pöydän päässä olevassa kolossa.
 • Vastaavasti holkki pitää tarvittaessa laittaa paikalleen kun käyttää lyhyemmän vetotangon tarvitsevia työkaluja. Työkalut jossa on kartion päässä nuppi, eivät kiristy ilman holkkia, koska vetotanko pohjaa liian pitkänä pitimen kierteen pohjaan.
 • Vetotangossa on M12-kierre. Näin ollen jyrsimeen käyvät liki kaikki 30-kartiolla olevat työkalunpitimet joissa on M12 kierre. Niin sanotuissa CNC-pitimissä on lyhyempi kierre, koska niihin on tarkoitettu asennettavaksi vetonuppi automaattista työkalunvaihtajaa varten. Jotta Reinoon kävisi myös tallaiset työkalut, on vetotankoon tehty irroitettava holkki

Drawbar length

 • The length of the cutter drawbar can and must sometimes be changed because the cutter has two height tool holders. The holders are separated from the knob at the end of the cone or its lack. Currently, the ER20 and ER32 holders, which are of the BT30 type, need a longer drawbar. The rod does not maintain its normal size on the threads of these tools.
 • The rod can be extended by removing the sleeve on the rod. Lift the drawbar up until the sleeve rises with the rod and remove it. The sleeve is stored, for example, in a recess at the end of the cutter table.
 • Similarly, the bushing must be replaced if necessary when using tools that require a shorter drawbar. Tools with a knob at the end of the cone do not tighten without the sleeve because the drawbar bottoms too long to the bottom of the holder thread.
 • The drawbar has an M12 thread. As a result, almost all 30-cone tool holders with M12 threads fit into the cutter. The so-called CNC holders have a shorter thread because they are designed to be fitted with a pull knob for an automatic tool changer. A removable sleeve has been made in the drawbar to allow such tools to reach Reino as well

Työkalun vaihto pitimeen

 • Jyrsintapin, sahan tai vastaavan voi irroittaa pitimestä joko karalla käyttämällä karan jarrua tai irrallaan käyttämällä alustaa johon työkalu kiinnittyy
 • Alustalla ei ole pysyvää paikkaa. Se on tavallisesti hyllyssä jyrsimen vieressä. Kiinnitä se vaikka viilapenkkiin vaihdon ajaksi.

Tool change to holder

 • A milling pin, saw or similar can be removed from the holder either with a spindle using the spindle brake or loosely using a base to which the tool is attached
 • There is no permanent place on the platform. It is usually on a shelf next to the cutter. Attach it to the file bench at the time of replacement.|-

Rakenne ja hallintalaitteet

Virtakytkimet ja virransyöttö

Jyrsimen päävirtakytkin on jyrsimen takana oikealla puolella. Jos päävirta on päällä, on ohjauspaneelissa esiohjausjännite (230V). Päävirta on pääsääntöisesti aina päällä. Jyrsintä käyttäessä päävirran lisäksi on kytkettävä virta ohjauspaneelista. Jyrsimessä on 3-vaiheinen 16A syöttöpistoke ja kaapeli.

Structure and controls

Power switches and power supply

The main power switch on the cutter is located on the right side behind the cutter. If the main power is on, there is a pilot voltage (230V) on the control panel. As a rule, the main power is always on. When milling, in addition to the main power, the control panel must be switched on. The cutter has a 3-phase 16A supply plug and cable.

Ohjauspaneeli

Jyrsimen ohjauspaneeli sijaitsee jyrsinpään "otsassa" etupuolella ja siinä on kuusi nappulaa tai vipua.

 • Vasemmalla puolella punainen ja vihreä kytkevät karan päälle kun jyrsimessä on virta.
 • Keskellä ylhäällä hätäpysäytys pysäyttää karan ja katkaisee virran syöttömoottoreilta.
 • Keskellä alhaalla on karan suunnanvaihtokytkin.
 • Oikealla ylhäällä on jyrsimen virtakytkin. Tämä kytkee kontaktorin joka virroittaa taajuusmuuntimen sekä digitaalinäytön.
 • Oikealla alhaalla on syöttömoottoreiden virtakytkin, joka virroittaa muuntajan, joka taas syöttää 110V jännitteen syöttömoottoreille (ei käytössä tällä hetkellä).

Control Panel

The cutter control panel is located on the front of the cutter head "front" and has six knobs or levers.

 • On the left side, red and green turn on the spindle when the cutter is energized.
 • In the middle at the top, an emergency stop stops the spindle and cuts off power to the feed motors.
 • At the bottom center is a spindle reversing switch.
 • At the top right is the cutter power switch. This connects a contactor that powers the frequency converter as well as the digital display.
 • At the bottom right is the power switch for the feed motors, which powers the transformer, which in turn supplies 110V to the supply motors (not currently in use).

Digitaalinäyttö

Reino on varustettu Heidenhain VRZ 753B-digitaalinäytöllä ja Heidenhain LS503 mittasauvoilla, joissa itse mittaelementti on lasinen. Näyttö on hyvin alkeellinen, eikä omaa mitään laskutoimintoja, kuvioita tai edes puolitusta. Näytössä on kuitenkin mitat X- Y- ja Z-akselle valittavalla 0.01mm/0.005mm resoluutiolla, sekä erillinen näyttö syötetyille arvoille, jolloin päässälaskut ovat huomattavasti helpompia kuin näytöissä, joissa lukema syötetään suoraan halutulle akselille.

Mittasauvat ovat puhdistettu 10/2018 ja Z- sekä Y-akseleiden tiivisteet uusittu. Tiivisteet lahjoitti Hacklabille Heidenhain. X-akselin tiiviste on vaihdetty edellisen omistajan toimesta.

Digitaalinäytön manuaali valmistajalta: https://content.heidenhain.de/doku/oma_vrz/Oma_Coun/VRZ/700/DGbF/20564491.pdf

Saivoissa on fyysisest referenssimerkit, jolloin niistä voi aina löytää haluansa kohdan ajamalla ne referenssiin. Tämä tapahtuu "Memofix" vipua käyttämällä. Tälle ei kuitenkaan ole mitään tarvetta, ellei pöydälle ole tehty jotain pysyvää setuppia ja vivun pitäisi aina olla vihreässä asennossa. Lisätietoja ominaisuuden käytöstä manuaalista.

Digital display

Reino is equipped with a Heidenhain VRZ 753B digital display and Heidenhain LS503 measuring rods, in which the measuring element itself is glass. The display is very rudimentary and has no calculation functions, patterns or even halving. However, the display has dimensions for the X-Y and Z-axis with a selectable 0.01mm / 0.005mm resolution, as well as a separate display for the entered values, making head calculations much easier than for displays where the reading is entered directly to the desired axis.

The dipsticks have been cleaned 10/2018 and the seals on the Z and Y axes have been renewed. The seals were donated to Hacklab by Heidenhain. The X-axis seal has been replaced by the previous owner.

Digital display manual from the manufacturer: https://content.heidenhain.de/doku/oma_vrz/Oma_Coun/VRZ/700/DGbF/20564491.pdf

The loafs have physical reference marks, so you can always find the point you want in them by driving them to the reference. This is done using the "Memofix" lever. However, there is no need for this unless some permanent set sheath is made on the table and the lever should always be in the green position. Learn more about using this feature manually.

Digitaalinäytön käyttö

Numeronäppäimillä syötetään haluttu arvo pieneen näyttöön oikeassa yläkulmassa. Lukeman voi nollata C-näppäimellä. Pienen näytön arvo siirretään halutulle akselille painamalla oranssia akselin kirjainta.

Using the digital display

Use the number keys to enter the desired value in the small display in the upper right corner. The reading can be reset with the C key. The small display value is moved to the desired axis by pressing the orange letter of the axis.

Porasyöttö eli pinoli eli W-akseli

Porasyötön liikerata on 5" eli noin 127mm. Porasyöttöä voi käyttää niin poraukseen kuin varovaiseen jyrsintäänkin. Tällä akselilla ei kuitenkaan ole digitaalinäyttöä, joten tarkat liikkeet on tehtävä Z-akselilla. Akselin käyttö aivan alimmassa ääriasennossa ei kuitenkaan ole suositeltavaa huonomman jäykkyyden vuoksi. Tukevuudeltaan paras on yläasento ja jyrsiessä pinoli ei näin pääse tärinästä liikkumaan ylöspäin.

Porasyöttöä voi käyttää manuaalisesti kuten pylväsporakoneessa jyrsinpään oikealla puolella olevasta vivusta. Vipua voi säätää parempaan asentoon löysäämällä sen akselissa olevaa nuppia ja vetämällä kahvaa ulospäin.

Syötön liikematakaa voi rajoittaa kiertämällä jyrsinpään edessä olevia muttereita ylös tai alas. Nämä mutterit toimivat myös automaattisyötön irroituksen syvuusasettimena. Muttereiden vieressä on mitta-asteikko, mutta jos syvyys on asetettava hyvin tarkasti, sen voi tehdä käyttämällä hyväksi Z-akselia ja digitaalinäyttöä seuraavasti: Aseta poranterä tai työkalu kappaleeseen kiinni laskemalla pinoli. Nollaa Z-akselin näyttö. Ruuvaa Z-akselia halutun verran alaspäin, vaikkapa 30mm, tehdäksesi 30mm syvän reiän. Aseta pinolin rajoitinmutteri niin että se jää juuri kantamaan, rajoittaen maksimiliikkeen tähän syvyyteen. Käännä Z-akseli takaisin nollaan. Poraa pinolilla rajoittimeen saakka, nyt reikä on 30mm syvä.

Pinolin syöttämistä käsin on vältettävä jyrsinnässä koska sen tarkka syöttäminen on hankalaa. Toiminto on kuitenkin hyödyllinen kappaleen pinnan asettamiseksi digitaalinäyttöön. Laske työkalu kappaleen pintaan ja lukitse se, jolloin voit nollata Z-akselin ja aloittaa työstön.

Drill feed or Pinoli or W axis

The trajectory of the drill feed is 5 ", ie about 127 mm. The drill feed can be used for both drilling and gentle milling. However, this shaft does not have a digital display, so precise movements must be made on the Z-axis. upper position and when milling, Pinoli is thus unable to move upwards from the vibration.

The drill feed can be operated manually as in a column drilling machine with the lever on the right side of the milling head. The lever can be adjusted to a better position by loosening the knob on its shaft and pulling the handle outwards.

The feed path can be limited by turning the nuts in front of the cutter head up or down. These nuts also act as an automatic feed release depth adjuster. There is a scale next to the nuts, but if the depth needs to be set very precisely, it can be done using the Z-axis and digital display as follows: Place the drill bit or tool on the piece by lowering the Pinoli. Reset the Z-axis display. Screw the Z-axis down as much as desired, say 30mm, to make a 30mm deep hole. Position the pinol stop nut so that it just stays in place, limiting the maximum movement to this depth. Turn the Z axis back to zero. Drill with a stack up to the stop, now the hole is 30mm deep.

Manual feeding of the pinol must be avoided during milling as it is difficult to feed accurately. However, this function is useful for setting the surface of a piece on a digital display. Lower the tool to the workpiece surface and lock it so that you can reset the Z axis and start machining.

Pinolin automaattisyöttö

Suuntaa-antavat syöttönopeudet eri porakoille
Pora  Syöttöasetus
2-4mm  0,0015" 0,038mm/kierros 
4-6mm  0,003" 0,076mm/kierros 
6-9mm  0,008" 0,203mm/kierros

Pinolissa on mekaaninen automaattisyöttö, joka syöttää pinolia asetetun matkan joka karan kierros. Tämä on erityisesti hyödyllinen ominaisuus käytettäessä avartimia, koska jyrsimessä ei ole automaattisyöttöä Z-akselilla. Automaattisyöttö toimii hyvin myös poratessa. Suurin mahdollinen porakoko on noin 7-9mm teräkselle, johtuen syötön ylikuormituskytkimestä. Jos huomaat syötön nykivän ja syöttävän huonosti, vaihda käsikäytölle.

Automaattisyöttö asetetaan kytkemällä sen vaihde päälle vivusta jyrsinpään oikealta puolelta. Sen jälkeen valitaan syöttönopeus vivusta vasemmalta puolelta, asteikko on tuumaa per kierros. Syöttö kytketään vivusta jyrsinpään etupuolelta vasemmalta. Sitä ennen on syytä asettaa myös syötön syvyys liikematkan rajoittimella. Saavutettuaan rajoittimen syöttö laukeaa irti. Syötön voi katkaista myös kytkentävivusta kääntämällä. Syötössä on ylikuormitusrajoitin, joka käytännössä hyppii hampaita jousikuormitetulla kytkentäpyörällä, eikä syöttöä siksi tule ajaa jatkuvasti rajoitinta vasten.

Kun syöttöä ei käytetä, sen vaihde tulee kytkeä pois päältä. Vaihteen ollessä päällä ja karan pyöriessä jyrsinpään edessä oleva pieni pyörä ja akseli pyörii. Jos tähän asettaisi isomman käsipyörän ja vivun, sitä voisi käyttää porauksen hienosyöttönä.

Pinol automatic feed

Indicative feed rates for different drills
Drill Input setting
2-4mm 0.0015 "0.038mm / round
4-6mm 0.003 "0.076mm / round
6-9mm 0.008 "0.203mm / round

The pinol has a mechanical automatic feed that feeds the pinol a set distance each revolution of the spindle. This is a particularly useful feature when using expanders, as the cutter does not have an automatic feed on the Z axis. Automatic feeding also works well when drilling. The maximum possible drill size is about 7-9mm for steel, due to the feed overload switch. If you notice that the feed is jerky and feeds poorly, switch to manual operation.

The automatic feed is set by engaging its gear with the lever on the right side of the milling head. The feed rate is then selected from the lever on the left side, the scale is inches per revolution. The feed is connected from the lever on the front left of the cutter head. Before that, you should also set the feed depth with the travel limiter. When the limiter is reached, the feed is released. The supply can also be switched off by turning the switch lever. The feed has an overload limiter that practically jumps the teeth with a spring-loaded clutch wheel, and the feed should therefore not be driven continuously against the limiter.

When the supply is not in use, its gear must be switched off. When the gear is engaged and the spindle rotates, the small wheel and shaft in front of the milling head rotate. If a larger handwheel and lever were placed here, it could be used as a fine feed for drilling.

X-akseli

X-akselin liikevara on noin 800mm. X-akseli on pääasiallinen työstöakseli ja jyrsimen vaaka-akseleista tarkin ja vähävälyksisin. Jos akselia liikuttaa aivan ääripäihin tasapaino siirtyy satulan johteiden ulkopuolelle ja pöydän pinta nousee muutamia sadasosamillejä.

Jyrsimen X-akseli on pöydän suuntainen ja sitä voi liikuttaa pöydän päissä olevista kammista. X-akselin lukitus tapahtuu satulan etupuolella olevista kahdesta vivusta kiristämällä. Kiristys on varsin tehokas, joten se ei tarvitse paljon voimaa. Jos pöytä on jumissa tai jäykkä, löysää lukitukset. X-akseli liikkuu varsin herkästi, joten lukituksia on syytä käyttää jos akselia ei syötetä tai muuten se saattaa liikkua itsestään työstövoimista.

Ääripäissään akselin tasapainokohta menee ohi satulan johteiden ja vastus hieman kasvaa, riippuen siitä onko pöydällä paljon painoa. Vasemmalle liikutettaessa pöydän ääripäässä syöttömoottori ottaa kiinni satulaan. Oikealle liikuttaessa pöydän voi liikuttaa niin pitkälle kuin se menee, jolloin satulan johteet paljastuvat noin 80mm matkalta. Jotta pöydän saa aivan oikeaan reunaan, Y-akselin lukitusruuvin joutuu poistamaan kammen tieltä.

X-axis

The clearance of the X-axis is about 800mm. The X-axis is the main machining axis and the most accurate and low-clearance of the mill's horizontal axes. If the shaft is moved to the extreme, the balance shifts outside the saddle guides and the table surface rises a few hundredths of a millimeter.

The X-axis of the cutter is parallel to the table and can be moved from the combs at the ends of the table. The X-axis is locked by tightening the two levers on the front of the saddle. The tightening is quite effective, so it doesn’t need a lot of force. If the table is stuck or stiff, loosen the locks. The X-axis moves quite easily, so locks should be used if the shaft is not fed or otherwise it may move by itself due to machining forces.

At its extremes, the axis of equilibrium goes past the saddle guides and the resistance increases slightly, depending on whether there is much weight on the table. When moved to the left at the end of the table, the feed motor catches on the saddle. When moving to the right, the table can be moved as far as it will go, exposing the saddle guides from a distance of about 80mm. To get the table to the very right edge, the Y-axis locking screw has to be removed from the way of the crank.

Y-akseli

Y-akselin liikevara on noin 400mm. Liikettä rajoittaa hieman pöydän takana oleva X-akselin mittasauva ja sen suoja. Y-akseli on jyrsimen kulunein akseli ja sen johteissa on selvää kulumaa keskellä. Tästä syystä akseli on hieman jäykempi ääripäissää. Myös akselin ruuvissa on hieman enemmän väljää keskellä. Jos olet tekemässä jotain niin tarkkaa, että näillä välyksillä on merkitystä, luultavasti tiedät miten ne huomiodaan työssä ja työn suunnittelussa.

Y-akseli on pöydän poikkisuuntainen ja sitä voi liikuttaa jyrsimen edessä polvessa olevasta kammesta. Kampi liikuttaa pitkittäissuunnassa satulaa, jonka päällä pöytä on. Y-akselin lukitus tapahtuu satulan vasemmalta puolelta pöydän alta yhdellä vivullaa. Vivussa ei ole kovin paljon voimaa, joten se on kiristettävä melko tiukkaan tarvittaessa. Kiristäessä digitaalinäyttö saattaa näyttä akselin liikahtavan muutaman sadasosamillin.

Etummaisessa ääripäässään satula tulee polven johteiden pään tasalle niin, että johteiden pyyhkijäkumit ovat johteiden ulkopuolella. Taka-asennossa mittasauvan musta suojarauta ottaa kiinni Z-akselin johteisiin. Etenkään tähän suuntaan akselia ei saa kääntää voimalla päätyyn, koska äärimmillään mittasauva voi vaurioitua.

Y-axis

The y-axis clearance is about 400mm. The movement is limited slightly by the X-axis measuring rod behind the table and its cover. The Y-axis is the most worn axis of the cutter and its guides have clear wear in the middle. For this reason, the shaft is slightly stiffer in extreme weather. There is also a little more play in the middle of the shaft screw. If you’re doing something so precise that these clearances matter, you probably know how they are taken into account at work and in job planning.

The Y-axis is transverse to the table and can be moved from the crank in the knee in front of the cutter. The crank moves the saddle on which the table is placed longitudinally. The y-axis is locked from the left side of the saddle under the table with one lever. The lever doesn’t have very much force, so it needs to be tightened pretty tight when needed. When tightened, the digital display may appear to move the shaft a few hundredths of a millimeter.

At its front end, the saddle aligns with the end of the knee guides so that the wiper blades of the guides are outside the guides. In the rear position, the black bumper of the dipstick engages the Z-axis guides. Especially in this direction, the shaft must not be turned by force to the end, as the measuring rod can be damaged at its extremes.

Z-akseli

Z-akselin liikevara on noin 400mm ylös-alas suunnassa. Akselia voi käyttää tarkkaan työstöön Z-suunnassa, koska sen sijainti näkyy digitaalinäytössä.

Z-akselin kampi sijaitsee jyrsimen edessä vasemmalla puolella. Kammen voi irroittaa tai kääntää ympäri pois tieltä. Kampi liikuttaa jyrsimen polvea ja pöytää pystysuunnassa. Polven voi lukita kahdesta pienestä vivusta polven vasemmalta puolelta. Tämä on tarpeen vain jos työstät suurempia kappaleita, koska Z-akseli ei aivan helposti liiku itsestään.

Akseli ottaa alhaalla ääripäässään kiinni polven alla olevaan jalkaan, jonka läpi akselin ruuvi menee. Tällain kammesta katoaa vaste. Älä pakota akselia pidemmälle äläkä työstä aivan ala-asennossa, vaan nosta akseli ruuvin varaan. Yläasennossa akseli vastaa pöydän takana Z-akselin johteiden yläpäässä olevaan kuusiokoloruuviin.

Z-akselin pitäisi olla suunnilleen yhtä jäykkä niin ylös kuin alas kammesta pyörittäen. Jos näin ei ole, saattaa akselin lukitus olla päällä, jolloin akseli liikkuu alaspäin huomattavasti herkemmin. Tämä ei ole hyväksi, koska silloin akseli ei lepää kunnolla ruuvin varassa ja saattaa laskea itsestään tärinästä.

Z-axis

The Z-axis clearance is about 400mm in the up-down direction. The axis can be used for precise machining in the Z direction, as its position is shown on the digital display.

The Z-axis crank is located in front of the cutter on the left side. The crank can be removed or turned around out of the way. The crank moves the cutter's knee and table vertically. The knee can be locked with two small levers on the left side of the knee. This is only necessary if you are working on larger parts, as the Z axis does not move easily by itself.

At the lower end of the shaft, it clings to the foot below the knee, through which the shaft screw passes. The response disappears from such a crank. Do not force the shaft further or work in the fully down position, but lift the shaft onto the screw. In the up position, the shaft corresponds to the hexagon socket screw at the top of the Z-axis guides behind the table.

The Z-axis should be approximately as rigid as it rotates up and down the crank. If this is not the case, the shaft lock may be on, making the shaft move down much more sensitively. This is not good, because then the shaft will not rest properly on the screw and may lower itself from vibration.

Pään kallistus ja liikkeet

Pään kääntö ja kallistus

Varsi (Ram), sen kääntö ja jatkaminen

Head tilt and movements

Turning and tilting the head

Arm (Ram), its turning and extension

Sähköiset automaattisyötöt

Automaattisyöttölaitteet eivät ole käytössä tai kytkettynä tällä hetkellä.

Jyrsimessä on sähköiset automaattisyötöt X- Ja Y-akseleille. Syöttöjen virta kytketään ohjauspaneelista, jolloin syöttölaitteisiin syttyy punainen LED-valo. Syötön suunta valitaan laitteessa olevasta vivusta, joka kytkee vaihteen ja moottorin päälle. Syötön nopeus valitaan vivussa olevasta potikan nupista. Nopeussäädön voi ohittaa ruskeasta nappulasta ja asettaa täysille esimerkiksi paluuliikkeen aikana. Syöttölaitteissa on ylikuumenemissuoja, jonka voi joutua kuittaamaan laitteessa olevasta pienestä punaisesta napista.

Electronic automatic feeds

The ADFs are not currently on or connected.

The cutter has electric automatic feeds for the X and Y axes. The feeds are turned on from the control panel, which turns on the red LED on the feeders. The direction of the feed is selected from the lever on the device, which switches on the gear unit and the motor. The feed rate is selected from the pot knob on the lever. The speed control can be overridden with the brown knob and set to full, for example during the return movement. The feeders have an overheat protection that may need to be reset from a small red button on the machine.

Elektroniset automaattiset syötteet

ADS: t eivät ole tällä hetkellä päällä tai liitettyinä.

Leikkurissa on sähköinen automaattinen syöttö X- ja Y-akseleille. Syötöt kytketään päälle ohjauspaneelista, joka sytyttää punaisen LEDin syöttölaitteissa. Syöttösuunta valitaan laitteen vipusta, joka kytkee päälle vaihteen ja moottorin. Syöttönopeus valitaan vivun potin nupista. Nopeuden säätö voidaan ohittaa ruskealla nupilla ja asettaa täyteen esimerkiksi paluuliikkeen aikana. Syöttölaitteissa on ylikuumenemissuoja, joka on ehkä nollattava pienestä punaisesta painikkeesta koneessa.

Electronic automatic feeds

The ADFs are not currently on or connected.

The cutter has electric automatic feeds for the X and Y axes. The feeds are turned on from the control panel, which turns on the red LED on the feeders. The direction of the feed is selected from the lever on the device, which switches on the gear unit and the motor. The feed rate is selected from the pot knob on the lever. The speed control can be overridden with the brown knob and set to full, for example during the return movement. The feeders have an overheat protection that may need to be reset from a small red button on the machine.

Taajuusmuunnin

Jyrsimen karamoottoria käyttää taajuusmuunnin. Taajuusmuunnin on asennettu jyrsimeen jotta karan käynnistys ja suunnanvaihto olisi pehmeää, sekä hidastus nopea sammuttaessa. Taajuusmuuntimessa on lisäksi jarruvastus. Ilman taajuusmuuntimen jarrutoimintoa varsinkin kovilla kierroksilla jyrsin pyörisi hyvän aikaa ennen kuin pysähtyisi ja hätäisempi tekijä joutusi käyttämään käsijarrua. Myöskään suunnanvaihto vauhdista ei onnistuisi ja jyrsimen kontrollit olisivat monimutkaisemmat ja suuremmat jos ne eivät olisi esiohjattuja.

Karan nopeudensäätö tapahtuu taajuusmuuntimesta huolimatta jyrsimen omalla variaattorilla, mutta taajuusmuuntimen nopeutta on mahdollista muuttaa tarvittaessa. Tällä hetkellä jyrsimen sähkökaapista roikkuu potikka, jota kääntämällä nopeutta voi säätää myös. Suurimmalla nopeudella moottori pyörii 50Hz nimellisnopeudellaan ja potikka tulisi aina jättää tähän asentoon. Nopeudensäätö on potikasta on kuitenkin kätevää esimerkiksi kierteitä tehdessä, jolloin voimaa ei tarvita paljon ja karan pyörintänopeuden on oltava alhainen. Vaihteohtoisesti tällaiset operaatiot voi käyttäen jyrsimen hidasta nopeusaluetta.

Frequency converter

The cutter spindle motor is driven by a frequency converter. The frequency converter is installed in the cutter to make the spindle start and change direction smoothly, as well as deceleration quickly when switching off. The frequency converter also has a braking resistor. Without the brake function of the frequency converter, especially at high speeds, the cutter would turn for a long time before stopping and the more hasty factor had to apply the parking brake. Also, reversal of speed would not be possible and milling machine controls would be more complex and larger if they were not pre-controlled.

Despite the frequency converter, the spindle speed is controlled by the cutter's own variator, but it is possible to change the speed of the frequency converter if necessary. At the moment, a pot is hanging from the cutter's electrical cabinet, which can also be adjusted by turning the speed. At maximum speed, the motor rotates at its rated speed of 50Hz and the pot should always be left in this position. However, speed control is potable, for example when making threads, where little force is required and the spindle rotation speed must be low. Alternatively, such operations can be performed using the slow speed range of the cutter.

Kara

Reinon kara on 30-kokoinen kartio M12-kierteellisellä vetotangolla. Reinon vetotankoon on lisätty irroitettava holkki, jolloin karalle käyvät käytännössä kaikki M12 kierteellä varustetut pitimet joissa on vetohampaiden kolot. Näitä kutsutaan esimerkiksi ISO30, SK30, NMTB30, NT30, NMT30, BT30, tms. nimillä. Huomaa että joissain näistä saattaa olla tuumainen kierre vetotangolle, eikä sellaisia pitimiä ei ole mitään syytä hankkia, vaikka tuumaisen vetotangon voisi helposti tehdä. Samoin mm. ISO30 nimellä saatetaan kutsua pitimiä joissa ei ole vetohampaiden koloja. Tällaiset pitimet voi muokata sopiviksi jyrsimällä kolot. Halvimpia pitimiä ovat nykypäivänä yleensä kiinalaiset BT30 pitimet.

Jyrsimen kara käyttää 7207 viistokuulalaakereita DB-konfiguraatiossa. Karan laakerit ovat vaihdettu uusiin 12/2018. Laakerit ovat avoimet ja saavat öljyä jyrsinpään öljynipasta, mutta myös suojattuja laakereita voi käytää. Kara ja sen laakerit irroitetaan löysäämällä ja irroittamalla pinolin kaulus ja naputtamalla vetotangon reiästä karan akselia. Pinolin alakauluksen kierteet ovat vasenkätiset ja sen takapuolella on pieni kuusiokololukkoruuvi, joka on ensin löysättävä. Karan laakereita on hyvin vaikea rikkoa. Uudet laakerit maksavat joitain kymmeniä euroja.

Kara on hiottu 4/2019 suoraksi, samalla kartion muoto on korjattu. Työkalunpitimet istuvat nyt hyvin tiukasti ja tarkasti. Hionnan pinnanlaatu ei kuitenkaan ole kaksinen, mutta sillä ei ole tässä tapauksessa merkitystä, koska kara ei ole karkaistua materiaalia.

Spindle

Reino's spindle is a 30-size cone with an M12 threaded drawbar. A detachable sleeve has been added to the Reino drawbar, which means that virtually all M12 threaded holders with drive tooth cavities fit on the spindle. These are called, for example, ISO30, SK30, NMTB30, NT30, NMT30, BT30, and the like. Note that some of these may have an inch thread on the drawbar, and there is no reason to obtain such holders, although an inch drawbar could easily be made. Similarly, e.g. Holders without cavities may be called ISO30. Such holders can be modified to fit by milling the cavities. The cheapest holders today are usually Chinese BT30 holders.

The cutter spindle uses 7207 angular contact ball bearings in the DB configuration. The spindle bearings have been replaced with new ones 12/2018. The bearings are open and receive oil from the cutter head oil nipple, but shielded bearings can also be used. To remove the spindle and its bearings, loosen and remove the pinol collar and tap the spindle shaft through the hole in the drawbar. The threads on the bottom collar of the pinol are left-handed and have a small hexagon socket screw on the back, which must first be loosened. The spindle bearings are very difficult to break. New bearings cost some tens of euros.

The spindle has been ground 4/2019 straight, while the shape of the cone has been corrected. The tool holders now fit very tightly and precisely. However, the surface quality of the grinding is not twofold, but it is irrelevant in this case because the mandrel is not a hardened material.

Jyrsimen voitelu ja öljyäminen

Jyrsinkone on ajoittain öljyttävä, tämä on hyvä tehdä kerran päivässä tai joka käyttökerralla.

Cutter lubrication and oiling

The milling machine is occasionally oiled, this is good to do once a day or every time you use it.

Päivittäinen öljyäminen

Jyrsin on varustettu käsikäyttöisellä öljyämislaitteella. Laite sijaitsee polven vasemmalla puolella ja öljyäminen tapahtuu vetämällä sen vivusta sivulle ja alas vivun koko liikematkan verran. Jos vivussa tuntuu normaali vaste, eikä ilmaa, yksi veto riittää.

Öljyristä menee putket kaikkien akseleiden johteisiin ja X- ja Y- akselin ruuveille. Ylimääräinen öljy valuu jyrsimen alle jalustaan. On hyvä tarkkailla että kaikki johteet ovat hieman öljystä märät tai niiden välistä valuu hieman öljyä, tämä kertoo että joka paikkaan menee öljyä.

Öljyrissä on öljysilmä josta voi tarkkailla öljyn määrää. Jos öljy on loppumassa, öljyriin voi lisätä johdeöljyä, moottoriöljyä tai vastaavaa. Vältä lastujen putoamista öljyriin.

Daily oiling

The cutter is equipped with a manual oiling device. The device is located on the left side of the knee and is lubricated by pulling it from the lever to the side and down the entire travel of the lever. If there is a normal response in the lever and no air, one pull is enough.

From the oil mill, pipes go to the guides on all shafts and to the screws on the X and Y axes. Excess oil drains under the cutter into the stand. It is a good idea to observe that all the conductors are slightly oil wet or some oil is leaking between them, this tells you that oil is going everywhere.

The oil sump has an oil eye from which you can monitor the amount of oil. If the oil is low, lead oil, engine oil or similar can be added to the oil tank. Avoid dropping chips into the oil sump.

Ajoittainen öljyäminen

Öljyrin lisäksi ajoittain on öljyttävä jyrsimen pää. Tämä tapahtuu pään oikealla puolella olevasta pienestä nipasta, jossa on pieni kuppi. Kun pinolia liikuttaa alas, imee rakenne tästä ilmaa ja jos samalla kuppiin annostelee öljyä tippakannusta, menee öljy tehokkaasti pään sisään. Ylimääräinen öljy valuu pinolin ja karan juuresta pöydälle. Öljynä voi käyttää mitä vain moottoriöljyn jäykkyistä, vaikka hienoa johdeöljyä. Paksua johdeöljyä ei kuitenkaan tule päässä käyttää. Tämä öljy voitelee myös karan laakerit.

Öljyämistarvetta voi tarkkailla liikuttamalla pinolia ylös-alas ja kuuntelemalla suhinaa. Jos pinolissa on riittävästi öljyä, se on ilmatiivis, jolloin ilma pakenee öljyämisnipasta pitäen pienen vinkumisen.

Myös Z-akselin ruuvi on hyvä ajoittain öljytä käsin.

Periodic oiling

In addition to the oil mill, the cutter head must be lubricated from time to time. This is done from a small nipple on the right side of the head with a small cup. When the pinol is moved down, the structure absorbs air from this and if at the same time oil is dispensed into the cup from the drip jug, the oil effectively goes inside the head. Excess oil drains from the base of the stack and spindle to the table. As oil, you can use anything from engine oil to rigid, even fine conductor oil. However, thick conductor oil should not be used on the head. This oil also lubricates the spindle bearings.

The need for oiling can be monitored by moving the pinol up and down and listening to the hiss. If there is enough oil in the stack, it is airtight, allowing air to escape from the oiling nipple, keeping a slight squeak.

It is also a good idea to oil the Z-axis screw by hand from time to time.

Käyttöohje

Jyrsintä on myyty useilla eri merkeillä. Taiwanilaisen valmistajan alkuperäinen mallinimi on Kingrich KR-V2000. Paperiset manuaalit löytyvät jyrsimen vierestä hyllystä. Ohessa vastaavan koneen käyttöohje englanniksi. Ohjeissa saattaa olla pieniä eroja ja epätarkkuuksia.

https://www.xyzmachinetools.com/downloads/All%20Machine%20Manuals/KR_XYZ_2000_V2000_Instruction_Manual.pdf

Instructions for use

Milling has been sold under several different brands. The original model name of the Taiwanese manufacturer is Kingrich KR-V2000. Paper manuals can be found on the shelf next to the cutter. Attached are the operating instructions for the corresponding machine in English. There may be slight differences or inaccuracies in the instructions.

https://www.xyzmachinetools.com/downloads/All%20Machine%20Manuals/KR_XYZ_2000_V2000_Instruction_Manual.pdf

Ongelmat ja vikatilat

Kara ei käynnisty vaikka virta tulee

Taajuusmuunnin saattaa olla vikatilassa. Tämä saattaa tapahtua eriyisesti kun kara sammutetaan painavalla työkalulta hyvin suurilta kierrosnopeuksilta, jolloin jarrutettavana on paljon energiaa ja taajuusmuunnin trippaa. Taajuusmuunnin resetoidaan sammuttamalla virta, mutta tämä nollaa myös digitaalinäytön. Vaihtehtoisesti taajuusmuuntimen voi resetoida avaamalla jyrsimen takana oleva sähkökaappi ja painamalla taajuusmuuntimen Reset-nappulaa. Huomioi että kaapissa on paljaita jännitteellisiä osia!

Problems and faults

The spindle does not start even when the power comes on

The drive may be in a fault condition. This can happen especially when the spindle is switched off with a heavy tool at very high speeds, which means a lot of energy to be braked and the frequency converter tripping. The drive is reset by turning off the power, but this also resets the digital display. Alternatively, the drive can be reset by opening the electrical cabinet on the back of the cutter and pressing the Reset button on the drive. Note that there are bare live parts in the cabinet!

Syöttömoottorit eivät toimi

Syöttömoottorit eivät ole tällä hetkellä käytössä!

Feed motors do not work

The feed motors are not currently in use!

Karassa on paljon heittoa!

Kara on hiottu 4/2019 alle 0.001mm heittoon, joten todennäköisesti heitto on siis työkalunpitimessä.

There are a lot of error in the spindle!

The spindle is ground 4/2019 to less than 0.001mm error, so it is likely that the error is in the tool holder.

Kone pyörii hyvin hiljaa!

Sähkökaapista koneen takaa roikuu potikka. Käännä se täysille. Tämä vastaa moottorin nimellisnopeutta jolloin variaattorin nopeusnäyttö näyttää oikein. Normaalisti nopeutta ei ole tarvis säätää potikasta kuin erikoistilanteissa.

The machine is running very quietly!

A pot hangs from the electrical cabinet behind the machine. Turn it full. This corresponds to the rated speed of the motor so that the speed display of the variator shows correctly. Normally, there is no need to adjust the speed of the patient except in special situations.

Akselit tai porasyöttö ovat jumissa

Akselin lukitus on luultavasti päällä. Kato lukituksen käyttö kyseisen akselin kohdalta. Myös poran automaattisyöttö saattaa olla päällä.

Shafts or drill feed are stuck

The shaft lock is probably on. Disable the use of the lock on that axis. The automatic drill feed may also be on.

Koneeseen ei tule virtaa

Tarkasta liitäntäjohto ja päävirtakytkin koneen takaa oikealta puolelta.

No power to the machine

Check the power cord and main power switch on the right side of the rear of the machine.

Digitaalinäyttö ei toimi

Jos virta tulee ja numerot näkyvät, varmista että "Memofix" vipu on vihreässä asennossa. Jos tämä ei auta, aja akselia edes takaisin kunnes se toimii tai käynnistä kone uudestaan. Memofix-vivulla voi mittasauvasta löytää referenssimerkin, mutta sen käytölle ei ole mitään syytä.

Digital display does not work

If power is on and the numbers are displayed, make sure the "Memofix" lever is in the green position. If this does not help, even drive the shaft back until it works or restart the machine. The Memofix lever can be used to find a reference mark on the dipstick, but there is no reason to use it.

Digitaalinäyttö liikkuu omiaan

On tavallista että näytön lukemat liikkuvat joitain sadasosamillejä omiaan, tämä johtuu erinäisistä välyksistä. X-akselin lukeman on kuitenkin ainakin kerran havaittu juoksevan useita millejä ilman syytä. Sauva on sen jälkeen tarkastettu ja kiristetty, mutta mitään syytä ei käytökselle ole löytynyt. On mahdollista että ilmiön aiheutti sopiva värinä ja mittapään resonointi, mutta jos näin käy sinulle, kirjoita siitä wikiin ja kerro muille käyttäjille. Lähtökohtaisesti mittasauvat ja digitaalit ovat täysin lahjomattomia ja niihin pitäisi voida luottaa täysin.

The digital display readings are changing

It is common for the readings on the screen to move by some hundredths of a mile, this is due to various clearances. However, the X-axis reading has been found to run several millis at least once for no reason. The rod has since been inspected and tightened, but no reason for the behavior has been found. It is possible that the phenomenon was caused by a suitable vibration and probe resonance, but if this happens to you, write about it on the wiki and tell other users. In principle, measuring rods and digital are completely incorruptible and should be fully trusted.

Digitaalinäyttö hyppää nollan yli

Jostain syystä, joko ominaisuuden tai muun vuoksi, digitaalinäyttöä on hankala saada näyttämään lukemaa 0.00 tai 0.000 liikuttamalla akselia. Näyttö hyppää nollasta yli, eikä vain siksi että tekijä olisi hätäinen.

Digital display reading jumps above zero

For some reason, either feature or other, it is difficult to get a digital display to show a reading of 0.00 or 0.000 by moving the axis. The screen jumps above zero, and not just because the author is in a hurry.