Difference between revisions of "Varasto - Storage (English Unofficial)"

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to: navigation, search
(Siivous)
(Siivous)
Line 59: Line 59:
  
 
   - METALLI = metalliromua kierrätykseen
 
   - METALLI = metalliromua kierrätykseen
Metalliromu kierrätystä varten
 
  
 
   - JÄTE = menee sekajätelaatikkoon, ei pelastettavissa (myös myös termiä ROSKA)
 
   - JÄTE = menee sekajätelaatikkoon, ei pelastettavissa (myös myös termiä ROSKA)

Revision as of 00:18, 13 April 2021

Suomeksi

Englanniksi

Löysä käännös Rambon sähköpostin perusteella ...

SmartStores

Yleensä jäsentavarat tulisi säilyttää läpinäkyvissä, pinottavissa peitetyissä laatikoissa, joiden jäsenen nimi näkyy laatikon sivussa. Suositeltava standardi on Hammarplast/Orthex SmartStore Classic 15 jonka voi ostaa myös Hacklabilta. Perusajatuksena on, että kuka tahansa voi siirtää laatikkoa häiritsemättä tai vahingoittaa sisältöä.

Toistaiseksi tämä ei koske jäsenten omistamaa kabinettitilaa.

Perusteltuina voidaan käyttää suurempia laatikoita, jos niitä ei ole mahdollista säilyttää tavallisessa laatikossa. (Muodon, koon, pituuden jne. Vuoksi)

Loose translation based on Rambo's email...

SmartStores

In general, members stuff should be stored in transparent stackable covered boxes with the member's name visible on the side of the box. The recommended standard is the Hammarplast/Orthex SmartStore Classic 15 which can also be purchased from Hacklab. The basic idea is that anyone is able to move the box without disturbing or damaging the contents.

For the time being, this does not apply to members dedicated cabinet space.

If justified, larger boxes may be be used if it is not possible to store in a standard box. (Due to shape, size, length, etc.)

Labels or nametags should be placed so that they are visible without moving the box.

Pöydät ja työalueet

Älä jätä esineitä pöydille tai muille työpinnoille. Valvomatta ja merkitsemättömät projektit ja osat siirretään kadonneeseen ja löydettyyn laatikkoon (lisätietoja tästä myöhemmin). Jos haluat lähteä hetkeksi (esimerkiksi saadaksesi ruokaa), merkitse osat ja projektit nimesi mukaan ja milloin palaat. Kiinnitä tarra tai muistilappu tiukasti, jotta se ei lennä pienimmässäkin vedossa.

Tables and Work areas

Do not leave things on tables and other work surfaces. Projects and parts which are left unattended and unlabeled will be moved to the lost and found box (more on this later). If you need to leave briefly (for example to get food), label your parts and projects with your name and when you will return. Attach the label or note securely so it does not fly away at the slightest draft.

Siivous

Puhdista työalueet aina käytön jälkeen. Työpajassa (selvennä) tämä tarkoittaa paineilman käyttöä pölyn puhaltamiseen käytettyjen koneiden nurkista ja koko myymälän imuroinnista.

Jos sinulla on yhtäkkiä kiire tai joudut lähtemään hätätilanteen vuoksi, kysy joku muu läsnäolija, pystyykö hän puhdistamaan sinut toivottavasti palauttamaan palveluksen. Jos tämä ei ole mahdollista, jätä muistiinpano, jossa on nimesi ja aika, jolloin tulet siivoamaan.

Määritelmiä / Classifications

 - ROMU = sorttaamatonta kamaa josta tulee jotain seuraavista:

Junk...

 - BONK = tavaraa jota ei saa kaupasta, laitteita tai komponentteja
 - SER = tuomittua eletroniikkaromua josta voi pelastaa vielä komponentteja
 - METALLI = metalliromua kierrätykseen
 - JÄTE = menee sekajätelaatikkoon, ei pelastettavissa (myös myös termiä ROSKA)

Jätteet / roskat. Täysin hyödytön, laita se roskiin.

SER ja romumetalli asetetaan vihreään astiaan, jossa on merkintä SER. Kierrätysyritys, joka tyhjentää tämän astian aina silloin tällöin. Säiliön kaivaminen ei ole kiellettyä, mutta jos sinun täytyy "tallentaa" jotain siitä, ota henkilökohtainen vastuu sen käytöstä tai kierrättämisestä.

Cleaning

Always clean the work areas after you use them. In the workshop (clarify) this means using compressed air to blow dust out the nooks and crannies of the machines used and vacuuming the whole shop.

If you are suddenly in a hurry, or have to leave because of an emergency, ask someone else present if they are able to clean up for you hopefully they will return the favor. If this is not possible, leave a note with your name and the time when you will come to clean up.

Määritelmiä / Classifications

 - ROMU = unsorted stuff that becomes something else:

Rubbish ...

 - BONK = Stuff which cannot be found in a store. Parts, Devices, Equipment
 - SER = Electronic junk from whick components can be salvaged.
 - METALLI = Scrap metal for recycling
 - JÄTE = Waste / Garbage. Completly useless, put it in the garbage.

SER and Scrap Metal is placed in the green container marked SER. A recycling company with empty this container every now and then. Digging through is container is not forbidden but if you must "save" something from it, take personal responsibility for using or recycling it.

Kadonnut ja löydetty "puskuri"

Heti varastotilan oikealta puolelta löytyy kaksi muovilaatikkoa, joihin voi kaataa esineitä, jotka eivät ole oikeassa paikassa. (Työkalut on tietysti palautettava oikeaan paikkaan).

Kun yksi laatikko on täynnä, siirrä se tasoa alaspäin, alin laatikko voidaan kaataa romun kierrätykseen (romukierto)

Lost and found "buffer"

Immediately of the right side of the the storage room there are two plastic boxes where you can dump things which are not in there proper place. (Tools of course should be returned to their proper place).

When one box is full move it one level down, the lowest box can be dumped into the Junk recycling (romukierto)

Romukierto:

Kadonneen ja löydetyn alla on kolme roskapostilaatikkoa. Tämä toimii kolmen viikon jaksossa. Joka tiistai tai aina, kun ylin Romukierto-laatikko on täynnä, alin laatikko tyhjennetään vihreään SER-merkkiin ja kaksi ylempää laatikkoa siirretään yhden tason alaspäin.

Rakennusbonkki-osiota (rakennusmateriaaliosaa) tulisi käyttää vain kalliiden tai vaikeasti löydettävien materiaalien varastointiin.

Junk recycling:

Under the Lost and found are three Junk recycling boxes. This works in a three week cycle. Every Tuesday or whenever the uppermost Romukierto box is full, the lowest box is emptied into to the green container marked SER and the upper two boxes are moved one level down.

The "Rakennusbonkki" section (construction material section) should only be used to store materials which are expensive or difficult to find.

Varastoalue yleensä.

Kaikki jäsenten käyttöön tarkoitetut pelastetut osat on lajiteltava oikeisiin laatikoihin. Jos sopivaa laatikkoa ei löydy, käytä uutta laatikkoa ja kantta ja merkitse / luokittele se.

Jos et ole varma miten, kysy toiselta jäseneltä.

Yleisiä kaapeleita (esim. Lyhyet ja keskipitkät USB-kaapelit) ei kannata säästää.

Storage area in general.

All salvaged parts intended for use by members are to be sorted into the correct boxes. If an appropriate box cannot be found, use a new box and lid and label / categorize it.

If you are not sure how, ask another member.

Common cables (eg, short and medium length USB cables) are not worth saving.

Eteinen:

Käytävää ei käytetä varastointiin. (Kevyitä esineitä, laatikoita voidaan säilyttää korkeilla hyllyillä, mutta ei sellaista, joka aiheuttaisi loukkaantumisen, jos se putoaisi.) Siihen on syynä paloturvallisuus, poistumisreitin on oltava selkeä.

Hallway:

The hallway is in not used for storage. (Light objects, boxes can be stored on the high shelves, but not something that would cause an injury if it fell.) There reason for this is Fire safety, the escape route must be clear.